RESEARCH PAPER
Properties of humic acids extracted from light texture soil fertilized with vermicompost from sew age sludge
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environmental Management, Agricultural University, Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-14
 
 
Acta Agroph. 2001, (56), 115-123
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Humic acids were extracted from soil samples taken from a micro-plot experiment carried out on acidic brown soil originating from weak clay sand 3 years after fertilization with vermicompost in doses 30, 150 and 600 t ha–1. The control was non-fertilized soil. In the extracted humic acids elemental composition, content of functional groups and optical properties were determined. Quality indices of humic acids indicated that fertilization with vermicompost in doses 30 and 150 t ha–1 did not influence considerably the quality of extracted humic acids. Fertilization with vermicompost in dose 600 t ha–1 caused a significant decrease of absorbance A465-0.001 and increase value of atomic ratio H:C.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości kwasów huminowych wydzielonych z gleby lekkiej użyźnionej wermikompostem z osadu ściekowego
kwasy huminowe, skład elementarny, właściwości optyczne, gleba lekka, wermikompost
Kwasy huminowe wydzielono z próbek glebowych pobranych z doświadczenia mikropoletkowego, realizowanego na glebie brunatnej kwaśnej wytworzonej z piasku słabo gliniastego, w 3 lata po zastosowaniu nawożenia wermikompostem w dawkach 30, 150 i 600 t ha–1. Kontrolę stanowiła gleba bez nawożenia organicznego. W preparatach kwasów huminowych oznaczono skład pierwiastkowy, zawartość grup funkcyjnych oraz właściwości optyczne w zakresie światła widzialnego. Analiza wskaźników jakościowych kwasów huminowych wykazała, że dawki wermikompostu 30 i 150 t ha–1 nie zaznaczyły większego wpływu na jakość wydzielonych kwasów huminowych. Nawożenie wermikompostem w dawce 600 t ha–1 zaznaczyło wyraźny wpływ na zmniejszenie wartości ekstynkcji E465-0.001 i zwiększenie wartości stosunku H:C.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top