With utilization of the method of fictitious heat sources
 
More details
Hide details
1
Faculty of Engineering and Energetics in Agriculture, University of Agriculture ul. Balicka 104, 30-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(3), 727-736
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents a discussion of the procedure of utilization of the method of fictitious heat sources method for scaling the temperatures field in warmed substrate in greenhouse. The real system was extended with a fictitious sub-system and the values of temperature in the substrate were calculated. A comparison was performed between measured and estimated values. A significant correspondence was found between the values analyzed. The developed method was used for simulation research on the influence of independent variables on the value of average temperature in the substrate.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Modelowanie pola temperatury w ogrzewanym podłożu z wykorzystaniem metody fikcyjnych źródeł ciepła
ogrzewanie podłoża, źródło ciepła, temperatura
W pracy omówiono procedurę wykorzystania metody fikcyjnych źródeł ciepła do obliczania pola temperatury w ogrzewanym podłożu szklarniowym. System rzeczywisty rozbudowano o podsystem fikcyjny i obliczono wartości temperatury w podłożu. Dokonano porównania między zmierzonymi i wyliczonymi wartościami, stwierdzając zadawalającą zgodność między analizowanymi wielkościami. Opracowaną metodę wykorzystano do badań symulacyjnych wpływu zmiennych niezależnych na wartość średniej temperatury w podłożu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top