The use of dimension analysis for research on the problems of heat flow in warmed substrate
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Engineering, University of Agriculture ul. Balicka 104, 30-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(3), 715-725
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This work presents results of research on thermal problems in horticultural substrate warmed with heating wires. The dimension analysis was used to carry out the analysis of the influence of decision variables (temperature of heating water, environment temperature, substrate humidity, depth of placing the heating wires in the substrate) on the course of temperature changes in the substrate. Applying the procedure of the analysis, two criteria of similarity were derived, defining the range of application of received results for use in other objects. Also defined was the density of heat flux necessary for warming the substrate.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie analizy wymiarowej do badania zagadnień przepływu ciepła w ogrzewanym podłożu
podłoże ogrodnicze, ogrzewanie, analiza wymiarowa
W pracy przedstawiono wyniki badań zagadnień cieplnych w ogrzewanym przy pomocy przewodów grzejnych podłożu ogrodniczym. Analizę wpływu zmiennych decyzyjnych (temperatura wody grzejnej, temperatura otoczenia, wilgotność podłoża, głębokość umieszczenia w podłożu przewodów grzejnych) na kształtowanie się temperatury w podłożu przeprowadzono wykorzystując metodę analizy wymiarowej. Stosując procedurę tej analizy wyprowadzono dwa kryteria podobieństwa, określając zakres stosowania otrzymanych wyników do wykorzystania w innych obiektach. Określono również gęstość strumienia ciepła niezbędnego do ogrzewania podłoża.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top