Factors limiting the yields of winter wheat in different crop production systems
 
More details
Hide details
1
Department of Systems and Economics of Crop Production, Institute of Soil Science and Plant Cultivation – National Research Institute, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(2), 407-417
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents an analysis of yielding of winter wheat in different crop production systems (ecological, conventional, integrated). The research was conducted during 10 years. The occurrence and intensity of different factors limiting the level of yielding (weed infestation, stem base and leaf diseases and changes of soil fertility) were taken into account in the research. The largest yields of winter wheat were recorded in the integrated system, whereas the smallest in the organic system and in monoculture of winter wheat. The yields in monoculture were the most variable. Stem base and root diseases were the main factors influencing low productivity of winter wheat in monoculture. Whereas, in the organic system leaf diseases and deficient nutrient status were responsible for smaller yields. In the analysed period no distinct changes in soil fertility were observed. At the beginning of the research period a decrease of potassium content in soil was observed in the organic system, however, due to permanent monitoring of potassium content and application of fertilizers approved in the organic agriculture this tendency was reversed. In the conventional system and in monoculture of winter wheat a decrease of organic carbon content in soil was observed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Czynniki ograniczające plonowanie pszenicy ozimej w różnych systemach gospodarowania
pszenica ozima, systemy gospodarowania, zachwaszczenie, choroby grzybowe
W pracy porównano plonowanie pszenicy ozimej uprawianej w różnych systemach produkcji (ekologiczny, konwencjonalny, integrowany). Badania obejmowały okres 10 letni, uwzględniono w nich występowanie i nasilenie czynników ograniczających plonowanie (zachwaszczenie, porażenie pszenicy przez choroby podstawy źdźbła i liści) oraz zmiany zasobności gleby w podstawowe składniki pokarmowe. Największe plony ziarna pszenicy ozimej uzyskano w systemie integrowanym, a najmniejszy w monokulturze i systemie ekologicznym. Plony uzyskiwane w monokulturze charakteryzowały się ponadto największą zmiennością w latach. Czynnikiem decy-dującym o małej wydajności pszenicy w tym obiekcie były choroby korzeni i podstawy źdźbła. W systemie ekologicznym wielkość plonów determinowana była głównie występowaniem chorób liści oraz gorszym stanem odżywienia roślin. W analizowanym okresie badań nie stwierdzono znaczących zmian podstawowych wskaźników żyzności gleby. W systemie ekologicznym odnotowano spadek zasobności w potas, jednak stały monitoring zasobności i stosowanie dopuszczonych form nawozów przyhamowało tę niekorzystną tendencję. W systemie konwencjonalnym i monokulturze uwidoczniła się tendencja spadku zawartości węgla organicznego w glebie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top