Water requirements of sapphire storm (Lycianthes rantonnetii) decorative bush fed with various systems of drip irrigation
 
More details
Hide details
1
Institute of Environment Protection and Management, University of Nature in Wrocław, l. Grunwaldzki 24; 50-363 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(3), 583-591
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents an example of precision regulation of soil moisture in the active layer of the Sapphire Storm (Lycianthes rantonnetii) decorative bush. The effectiveness of three irrigation systems was analysed. Systems One and Two were built based on drip-feed lines placed on the soil surface or 5 cm beneath the soil surface. System Three was built with the use of a hose with needle-type drop emitters. The study demonstrated the applicability of time-domain reflectometry (TDR) for the determination of soil moisture within the root mass of a drip-irrigated plant. It was found that the amount of water used, necessary to ensure optimum moisture conditions for the plant, was the lowest when the system with needle-type drop emitters was employed. Moreover, it was determined that precision control of soil moisture requires a solution of the problem of mutual location of the irrigation emitters and of the points of placement of the sensors measuring the moisture value under control.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zapotrzebowanie na wodę krzewu ozdobnego szafirowa burza (Lycianthes rantonnetii) zasilanego różnymi systemami nawodnień kroplowych
nawodnienia kroplowe, regulacja wilgotności, technika TDR
W pracy przedstawiono przykład precyzyjnej regulacji wilgotności gleby w czynnej warstwie krzewu ozdobnego Szafirowa Burza (Lycianthes rantonnetii). Przeanalizowano skuteczność trzech systemów nawadniających. Pierwszy i drugi zbudowano na bazie linii kroplujących umieszczonych na lub 5 cm pod powierzchnią gleby. Trzeci system zbudowano wykorzystując przewód z igłowymi emiterami kropel. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano przydatność metody TDR do wyznaczania wilgotności gleby w obrębie masy korzeniowej rośliny nawodnianej kroplowo. Stwierdzono, że zużywana ilość wody niezbędna do zapewnienia roślinie optymalnych warunków jest najmniejsza, gdy zastosowany zostanie system z igłowymi emiterami kropel. Stwierdzono ponadto, że prowadzenie precyzyjnej regulacji wilgotności wymaga rozwiązania problemu wzajemnego położenia emiterów nawadniających i punktów, w których zainstalowane są czujniki mierzące wielkość regulowaną.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top