Effect of grain shape and packing on pressure drop in rye and rapeseed beds
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(3), 593-605
 
KEYWORDS
ABSTRACT
. Investigations were conducted to estimate the influence of shape and packing structure of seeds on airflow resistance. Relationships between pressure drop Δp and airflow velocity V were determined in cubic samples of rye and rapeseed prepared using different filling methods. Samples of 0.35 m side contained approximately 35 kg of clean material. Three methods of filling the apparatus were applied, one of them producing asymmetric bedding. Pressure drop was measured in three mutually perpendicular directions: vertical (Z) and two horizontal (X) and (Y), Eleven levels of airflow velocity were applied in the range from 0.03 to 0.35 m s-1. Obtained results have shown that shape of seeds and filling method strongly influenced pressure drop. Pressure drop was also found to be dependent on the airflow direction. Compaction of the sample along vertical direction resulted in an increase of pressure drop, but ratios of airflow resistances in three directions were found unchanged.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ upakowania i kształtu nasion na opór przepływu powietrza w złożu żyta i rzepaku
żyto, rzepak, spadek ciśnienia, struktura upakowania
Wyznaczano zależność spadku ciśnienia powietrza p od prędkości przepływu V w warstwach nasion żyta i rzepaku formowanych różnymi sposobami. Celem badań było oszacowanie wpływu kształtu nasion i ich upakowania przestrzennego na spadek ciśnienia powietrza przepływającego przez złoże. Sześcienne próbki o boku 0,35 m zawierały około 35 kg oczyszczonego materiału. Zastosowano trzy sposoby napełniania komory aparatu wytwarzające próbki o różnej strukturze i porowatości. Opór przepływu wyznaczano w trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach: pionowym (Z) i dwu poziomych (X i Y), dla jedenastu poziomów prędkości przepływu powietrza w zakresie od 0,03 do 0,35 m s-1. Otrzymane wyniki badań potwierdziły, że wielkość i kształt nasion mają istotny wpływ na spadek ciśnienia powietrza przepływającego przez warstwę materiału. Stwierdzono ponadto, że spadek ciśnienia powietrza zależy od kierunku jego przepływu przez warstwę materiału. Potwierdzono, że spadek porowatości wywołany zagęszczaniem powoduje znaczny wzrost spadku ciśnienia dp powietrza, przy czym proporcje w poszczególnych kierunkach przepływu nie ulegają istotnym zmianom.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top