Effect of strip intercropping system on weed infestation in maize
 
More details
Hide details
1
Faculty of Agricultural Sciences in Zamość, Agricultural University in Lublin, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
 
Acta Agroph. 2007, 10(3), 573–582
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The experiment was carried out in Frankamionka village near Zamość, in the years 2004-2006. Subject of the study were weeds in maize canopy (“Veritis” cultivar, FAO 230-240) for silage. Varied cropping systems (sole cropping, strip intercropping) and three levels of tending (mechanical, mechanical-chemical, chemical) were the experimental factors. Maize for silage was planted between 25th April and 5th May. Species composition, weed density and air dry weed weight were analysed in the third decade of August. It was proved that weed infestation of maize depended on cropping systems and tending levels. Strip intercropping system caused decrease of weed density in maize canopy in comparison with sole cropping. Mechanical-chemical treatments revealed a high level of weed control. Glainsoga parviflora L., Echinochloa crus-galli (L) P. Beav., Amaranthus retroflexus L. and Chenopodium album L., were the dominant taxons.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ współrzędnej uprawy pasowej na zachwaszczenie kukurydzy pastewne
chwasty, kukurydza, uprawa pasowa, pielęgnacja
Doświadczenie przeprowadzono we wsi Frankamionka, powiat zamojski w latach 2004-2006. Przedmiotem badań były chwasty w łanie kukurydzy pastewnej odmiany Veritis (FAO 230-240). Schemat badań obejmował następujące czynniki: I. metoda uprawy: siew czysty, uprawa współrzędna pasowa; II. poziom pielęgnacji: mechaniczna, mechaniczno-chemiczna, chemiczna. Kukurydzę pastewną wysiewano pomiędzy 25 kwietnia a 5 maja. Analizę zachwaszczenia przeprowadzono w trzeciej dekadzie sierpnia, określając skład gatunkowy, liczbę chwastów i ich powietrznie suchą masę. Stwierdzono, że zachwaszczenie kukurydzy zależało od metod uprawy i poziomu pielęgnacji. Współrzędna uprawa pasowa zmniejszyła istotnie liczbę chwastów występujących na jednostce powierzchni w stosunku do siewu czystego. Nie wpłynęła natomiast istotnie na wytworzoną przez chwasty suchą masę. Najskuteczniejszą metodą regulacji zachwaszczenia było połączenie zabiegów mechanicznych i chemicznych. Najczęściej występującymi gatunkami były: Galinsoga parviflora Cav. i Echinochloa crusgalli (L) P. Beauv. Często występowały również Amaranthus retroflexus L. i Chenopodium album L.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125