Vascular plants of drainage ditches and adjacent habitats in the Poleski National Park and their protection
 
More details
Hide details
1
Department of General Ecology, Agricultural University, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(2), 297-301
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Poleski National Park has been founded in 1990. There are a lot of drainage ditches in its area. Some of these objects were dammed to stop water outflow from the Park area, some of them stopped functioning because of lack of preservation and, consequently, underwent natural succession. Vascular plants which exist in drainage ditches are particularly interesting objects of floral research, since so far no detailed botanical evaluation of them has been made. The aim of the present research was the detailed floristic evaluation of selected objects and comparison of its species abundance with the flora of adjacent habitats.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Roślinność naczyniowa porastająca rowy melioracyjne i siedlisk z nimi sąsiadującymi w Poleskim Parku Narodowym i ich ochrona.
Poleski Park Narodowy, melioracja, rośliny naczyniowe, rowy melioracyjne, różnorodność gatunkowa
Poleski Park Narodowy powstał w 1990 roku. Na jego obszarze znajdują się liczne rowy melioracyjne. Część z tych obiektów została przegrodzona zastawkami w celu zatrzymania wody na terenie Parku, część z nich przestała natomiast funkcjonować z powodu braku konserwacji i uległa naturalnej sukcesji. Roślinność naczyniowa porastająca rowy melioracyjne jest interesującym obiektem badań ze względu na nieliczne badania florystyczne wykonane do tej pory w tych obiektach. Praca miała na celu szczegółową waloryzację wybranych odcinków rowów melioracyjnych i porównanie ich bogactwa florystycznego z florą siedlisk z nimi sąsiadujących. Dzięki przeprowadzonej analizie gatunków roślin naczyniowych możemy przypuszczać, że stopień zarastania badanych rowów jest dość zaawansowany, gdyż w czterech z pięciu badanych stanowiskach odnotowano znaczną liczbę gatunków wspólnych dla rowów i siedlisk sąsiadujących.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top