RESEARCH PAPER
Some abiotic and biotic factors or the six lakes of Łęczna-Włodawa Lakeland (Lublin Polesie Region) in summer period
 
More details
Hide details
1
Department of Botany and Hydrobiology, Catholic University of Lublin, C.K. Norwida 4, 20·061 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-01-20
 
 
Acta Agroph. 2002, (67), 229-235
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Studies were carried out in six lakes located within the Łęczna-Włodawa Lakeland (the Zagłębocze. the Czarne near Sosnowica, the Głębokie near Uścimów, the Rotcze, the Sumin and the Długie) during the summer season (from June to August) of 2001. They involved physico-chemical parameters (water transparency, conductivity, pH, oxygen saturation, total phosphorus and nitrogen) and also biological ones (chlorophyll-a concentration, phytoplankton abundance and structure, lake into account dominant species and domination of higher taxa). Physical and chemical factors and the phytoplankton composition of lakes usually confirm their trophic character. The mesotrophic Zagłębocze lake was characterised by a high Secchi disc (SD), low abundance of phytoplankton and chlorophyll-a values typical of a low trophic status. Physical and chemical water characteristics and over 90010 domination of blue-green algae showed high trophy of the Czarne lake near Sosnowica. In the shallow, eutrophic lakes: the Rotcze, the Sumin and in the dystrophic the Długie lake high abundance of phytoplankton and chlorophyll-a concentration was also high diversity of species, was recorded. Stability of character of these lakes was thus confirmed. The highest concentration of nutrients and chlorophyll-a and high abundance of phytoplankton with law SD was recorded in the Głębokie lake near Uścimów.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wybrane czynniki abiotyczne i biotyczne sześciu jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego (Polesie Lubelskie) w okresie letnim
jeziora, letni fitoplankton, czynniki fizyko-chemiczne, bioróżnorodność
Badania sześciu jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego (Zagłębocze, Czarne Sosnowickie, Głębokie Uścimowskie, Rotcze, Sumin i Długie) przeprowadzono w okresie letnim (czerwiec-sierpień) roku 2001. Wybrane jeziora cechowała odmienna morfometria i status troficzny. Oznaczono parametry fizyczno-chemiczne (SD, pH, kondukcja, natlenienie. Koncentracja pierwiastków biogennych) i biologiczne (stężenie chlorofilu-a oraz liczebność i struktura jakościowa fitoplanktonu z uwzględnieniem gatunków i grup dominujących). Czynniki fizyczno-chemiczne i struktura fitoplanktonu na ogół potwierdzały typ troficzny badanych jezior. Mezotroficzne jezioro Zagłębocze charakteryzowało się wysokim SD, niską liczebnością glonów i wartościami chlorofilu-a typowymi dla jezior o niskiej trofii. Fizyczno-chemiczne właściwości wody oraz ponad 90-cio procentowa dominacja sinic wskazują na wysoką żyzność jeziora Czarne Sosnowickie. W płytkich jeziorach eutroficznych Rotcze, Sumin i w dystroficzym jeziorze Długie stwierdzono wysokie liczebności fitoplanktonu i stężenia chlorofilu-a, przy czym duża różnorodność gatunkowa może świadczyć o stabilności tych zbiorników. Najwyższe stężenia biogenów i chlorofilu-a, a także dużą liczebność glonów planktonowych i niskie SD stwierdzono w jeziorze Głębokie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top