Influence of hydrotechnical works on caddisflies (Trichoptera) as exemplified by “Echo” ponds in the Roztoczański National Park
 
More details
Hide details
1
Department of Zoology, University of Agriculture, ul. Akademicka 13, 20-033 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(2), 303-307
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of studies on caddisflies of “Echo” ponds in the Rozto­czański National Park, before and after their reconstruction in 2002-2004. On the basis of species composition, total numbers and four indices, the following conclusions are given: the caddisfly fauna has been changing its character – small water body species are replaced by lacustrine ones; the number of species has been fluctuating significantly and the process of recolonization of three taxa has been also observed. Species diversity has been decreasing, however, the state of fauna from the last year of studies can be treated as an initial lacustrine stage and next species typical of lake may be expected.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zabiegów hydrotechnicznych na chruściki (Trichoptera) na przykładzie stawów „Echo” w Roztoczańskim Parku Narodowym
chruściki, Trichoptera, stawy „Echo”, zabiegi hydrotechniczne, park narodowy
Badania chruścików stawów „Echo” w latach 2002-2004 pozwoliły na prześledzenie wpływu zabiegów hydrotechnicznych na skład gatunkowy i liczebność tej grupy owadów. Wskaźniki naturalności biocenoz oraz Hurlberta były punktem wyjściowym do analizy stanu fauny przed i po przebudowie kompleksu. Gatunki drobnozbiornikowe zostały wyparte przez typowo jeziorne, różnorodność gatunkowa spadła, podobnie jak wskaźniki naturalności biocenoz, co było spowodowane przez przekształcenia misy stawowej oraz zniszczenie dużej części roślinności wodnej przybrzeżnej. Mimo to, fauna badanych stawów jest cenna ze względu na naturalny brak jezior na terenie Roztocza.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top