RESEARCH PAPER
Influence of the Wieprz-Krzna Canal melioration system on the transformations of the natural environment in the Hanna River Valley
 
 
More details
Hide details
1
Department of Hydrography. Institute of Earth Sciences, Maria Curie-Skłodowska University, Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-02-20
 
 
Acta Agroph. 2002, (68), 175-184
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper provides an outline of problems related to the influence of the Wieprz-Krzna Canal on the natural environment of the central-eastem part of the Lublin Polesie (SE Poland) illustrated by the valley of the Hanna River – a left tributary of the Bug River. Anthropogenic transformation of the hydrosphere accounts for the biggest changes in the valley and is caused by the working or the melioration system in 1960-80. Approximately 2.900 ha of swamp-peatbog aren has been turned into one-crop green land for intense agricultural use. As a result of unidirectional melioration (drainage) of the valley, hydrological conditions and, subsequently, the conditions of hydrological habitats' functioning have changed. It has led to such negative processes as the overall lowering of the groundwater level in the river valley, accelerated mineralization of organic hydrogenic soils and rotting or valley bogs. For over 10 years, gradual naturalisation processes have been observed in the Hanna River Valley, which results from the reintroduction of land management similar to the natural one. As a consequence, a new quality of the environment was established, reflected in a regenerated bogginess and "running wild" of meadows. The following objectives have been set up: defining the way of the valley management in conformity with its function (agricultural use, but at low capital absorption); rational water economy which would lake into account the exigencies of landscape protection and planning and the necessity to maintain the biodiversity in the Hanna River Valley ecosystems.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ systemu melioracyjnego Kanału Wieprz-Krzna na przekształcenia środowiska przyrodniczego doliny rzeki Hanny
Polesie Lubelskie, Kanał Wieprz-Krzna, rzeka Hanna, przekształcenia i renaturalizacja doliny
W pracy przedstawiono zarys problemów związanych z wpływem Kanału Wieprz-Krzna na środowisko przyrodnicze środkowo-wschodniej części Polesia Lubelskiego na przykładzie doliny rzeki Hanny – lewego dopływu Bugu. Największe zmiany w obrębie doliny dotyczą antropogenicznych przekształceń hydrosfery. spowodowanych oddziaływaniem systemu melioracyjnego w latach 1960-80. Na powierzchni około 2900 ha obszaru bagienno-torfowiskowego utworzono monokulturowe użytki zielone, intensywnie wykorzystywane rolniczo. w następstwie przeprowadzenia jednokierunkowej melioracji (odwodnienia) doliny, zmianie uległy stosunki hydrologiczne, a następnie warunki funkcjonowania siedlisk hydrogenicznych: ogólne obniżenie poziomu wód gruntowych w obrębie doliny rzecznej, przyśpieszenie mineralizacji organicznych gleb hydrogenicznych, murszenie torfów dolinowych. Od ponad 10 lat obserwuje się w dolinie rzeki postępujące procesy naturalizacji środowiska, jako efektu powrotu do gospodarki zbliżonej do naturalnej. W wyniku tych przemian powstała nowa jakość środowiska, przejawiająca się wtórnym zabagnieniem i "dziczeniem" powierzchni łąkowych. Za celowe uznano: określenie sposobu zagospodarowania doliny rzecznej zgodnie z jej funkcją (użytkowanie rolnicze, jednak przy niskiej kapitałochłonności), racjonalne prowadzenie gospodarki wodnej z uwzględnieniem bioróżnorodności w ekosystemach doliny.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top