Variability of humidity conditions in Wrocław-Swojec in the years 1883-2003
 
 
More details
Hide details
1
Department of Agri- and Hydrometeorology, Institute of Engineering and Environmental Protection University of Agriculture Pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(3), 543-554
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The applied homogenization and interpolation procedures allowed credible reconstruction of the 121-year series of relative humidity (H), water vapour pressure (e) and saturation deficit (d) for the Wrocław-Swojec Observatory. The data used come from several meteorological stations in Wrocław, while the Wrocław-Swojec observatory is located in the suburbs, and is not directly affected by the urban heat island. The observatory is representative for agricultural areas of the Silesia Lowland. The reconstructed series, for the years 1891-2003, were verified by Barlett’s homogeneity test. The features of long-term variability of the analyzed parameters were examined for average values in the summer (April-September) and winter (October-March) half-years, and in full calendar years. In the runs of all the analyzed parameters, their quasi-periodical character is visible. It is a complex, synthetic outcome of long-term atmospheric circulation changes and solar activity influences. Secular linear trends for H and e, gradually decrease, and they increase for d, especially in the summer half-years. Harmonic analysis proves the existence of climatic cycles, of 7-8 years due to atmospheric circulation, and of 11 and 22 years due to solar cycles.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmienność warunków higrycznych we Wrocławiu-Swojcu w latach 1883-2003
homogenizacja, wilgotność względna, prężność pary wodnej, niedosyt wilgotności powietrza, wieloletnia zmienność
Zastosowanie odpowiednich procedur homogenizacyjnych i interpolacyjnych umożliwiło wiarygodne zrekonstruowanie 121-letnich serii: wilgotności względnej, prężności pary wodnej oraz niedosytu wilgotności powietrza we Wrocławiu-Swojcu. Pozwoliło tym samym na odtworzenie, z niejednorodnych danych z różnych stacji wrocławskich, wieloletniego przebiegu (lata 1881-2003) oraz cech długookresowej zmienności średnich warunków wilgotnościowych poszczególnych półroczy i lat na wybranym, reprezentatywnym dla obszarów rolniczych Dolnego Śląska, terenie przedmieść Wrocławia. W przebiegach wszystkich rozpatrywanych parametrów wyróżnić można wyraźne wieloletnie okresy opadania i wznoszenia wartości, widoczne w cząstkowych trendach prostoliniowych oraz wygładzeniach wielomianowych. Nadają one długookresowym zmianom tych parametrów charakter falowy będący złożonym, wypadkowym odzwierciedleniem charakteru oddziaływania wieloletnich zmian cyrkulacyjnych oraz wpływów aktywności solarnej. Sekularne trendy prostoliniowe wykazują tendencję istotnego obniżania wartości dla wilgotności względnej i prężności pary wodnej oraz towarzyszącego im wzrostu średnich niedosytów wilgotności powietrza, szczególnie w półroczach zimowych. Analiza harmoniczna wskazuje na przejawy cykliczności klimatycznej o okresach nawiązujących przede wszystkim do 7-8 – letniej rytmiczności cyrkulacyjnej oraz do 11 i 22-letnich cykli solarnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top