Long-term variability of soil temperature in Wroclaw-Swojec and its radiation and circulation conditions
 
 
More details
Hide details
1
Department of Agri- and Hydrometeorology, Institute of Engineering and Environmental Protection, University of Agriculture, Pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(2), 209-219
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Statistical and climatological analysis were submitted the long-term (the years 1962-2002) runs of monthly, half-year and annual average values of soil temperature measured at Wrocław-Swojec Agricultural Observatory. The changes of temperature on the deeps of 1-2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm and 100 cm in a bare soil and under a grass field were regarded. The variability of thermo-isopleths of investigated soil points in relation to multiyear radiation and circulation dynamics were compared. In relation with solar radiation intensity beside global radiation two its main parts - direct and diffuse radiation were taken into consideration. The influence of circulation changes on soil temperatures, as well through reference to long-term variability of the NAO indexes and circulation macro-types (after Osuchowska-Klein classification and Nied�wied� typology) as and through relations with the chosen meteorological and hydrological derivatives of circulation - i.e. with air temperature, saturation deficit, precipitation, evaporation and level of ground water, which are controlling thermic relations in the ground, were investigated. The comparison of multiyear variability of bare soil temperatures with temperatures of grass field soil it was given possibility to observe a long-term, moderated role of biological factor in relation to occurred circulation and climatological changes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wieloletnia zmienność termiki gleby we Wrocławiu-Swojcu i jej radiacyjne i cyrkulacyjne uwarunkowania
termika gleby, wieloletnia zmienność, natężenie promieniowania słonecznego, cyrkulacja atmosferyczna, czynnik biologiczny
Analizie statystycznej i klimatologicznej poddano wieloletnie (1962-2002) przebiegi miesięcznych, półrocznych i rocznych średnich wartości temperatury gleby w Obserwatorium AR Wrocław-Swojec. Uwzględniono zmiany termiki na głębokościach 1-2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm i 100 cm na ugorze oraz pod powierzchnią trawiastą. Porównano zmienność przebiegu termoizoplet badanych stanowisk glebowych w stosunku do wieloletniej dynamiki radiacyjnej i cyrkulacyjnej. W relacjach z promieniowaniem słonecznym, obok natężenia promieniowania całkowitego wzięto pod uwagę także jego składowe: bezpośrednią i rozproszoną. Wpływ zmian cyrkulacyjnych na termikę gleby został zbadany zarówno poprzez odniesienie do wieloletniej zmienności NAO oraz makrotypów cyrkulacji (wg klasyfikacji Osuchowskiej-Klein oraz typologii Niedźwiedzia), jak i poprzez relacje z wybranymi meteorologicznymi i hydrologicznymi pochodnymi cyrkulacji - temperaturą powietrza, niedosytem wilgotności, opadem, parowaniem i poziomem wody gruntowej, kontrolującymi stosunki termiczne w glebie. Porównanie wieloletniej zmienności temperatur ugoru z termiką gleby porośniętej trawą pozwoliło uchwycić długookresową, moderującą rolę czynnika biologicznego w stosunku do zachodzących zmian cyrkulacyjnych i klimatycznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top