Soil aeration status and catalase activity
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
 
2
Faculty of Environmental Engineering, Technical University of Lublin, ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(3), 555-565
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Soil catalase activity was determined as a function of soil aeration status of an Orthic Luvisol in a pot experiment. Soil was compacted to 1.2, 1.35 or 1.5 Mg m-3 bulk density and water content was maintained in the readily available range for plants (pF 2.2-2.9). Three levels of soil hypoxia were applied by raising soil water content to pF 1.3-1.7 and pF 0 (flooding). Soil aeration properties (air filled porosity – Eg; oxygen diffusion rate – ODR, redox potential – Eh; content of reduced iron [Fe+2]), as influenced by combined effects of water potential and com-paction level, showed significant interrelationships. Soil catalase activity was found to be depressed under hypoxic conditions by an average of 16% only. Among the properties tested, ODR and Eh best described the relationship between soil oxygen status and catalase activity.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ stanu natlenienia na aktywność katalazy w glebie (Orthic Luvisol)
stan natlenienia gleby, aktywność katalazy, niedotlenienie gleby
Badano wpływ stanu natlenienia gleby (Orthic Luvisol) na aktywność katalazy w doświadczeniu modelowym z udziałem pszenżyta (Triticale cv. “Jago”). Wilgotność gleby o trzech stopniach zagęszczenia (1,2; 1,35 oraz 1,5 Mg×m-3) utrzymywano w zakresie wody łatwo dostępnej dla roślin (pF 2,2-2,9). W trzech fazach wzrostu roślin zastosowano stresy tlenowe – okresy niedotlenienia gleby poprzez podniesienie wilgotności gleby do pF 1,3-1,7 i pF 0 (zalanie wazonów). Parametry stanu natlenienia gleby (porowatość powietrzna – Eg; wydatek dyfuzji tlenu – ODR, potencjał redoks – Eh; zawartość żelaza zredukowanego [Fe+2]), modyfikowane przez wilgotność i zagęszczenie gleby, wykazywały istotne powią-zanie. Aktywność katalazy, enzymu związanego z metabolizmem tlenowym drobnoustrojów glebowych, była obniżona w glebie niedotlenionej o około 16% w stosunku do materiału kontrolnego. Zależność aktywności katalazy od stanu natlenienia gleby najlepiej opisywały wskaźniki ODR i Eh.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top