Variability of actual insolation in Poland
 
More details
Hide details
1
Department of Climatology and Marine Meteorology, University of Szczecin, ul. Wąska 3, 71-407 Szczecin
 
2
Department of Meteorology and Climatology, University of Agriculture, ul. Papieża Pawła VI, 3, 71-469 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(2), 291-305
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The studies were based on the 10-day period or monthly measurement of the sums of actual insolation from three periods of measurements: 1952-2001 - 7 IMGW (Institut of Meteorology and Water Management) meteorological stations, 1966-2000 - 6 stations and 1971-2000 - 46 stations. Variability of heliographic conditions was based on the statistical analysis of the annual, monthly and 10-day period sums from the selected meteorological stations. Coefficients of the linear trend of 10-day period and monthly insolation sums were calculated making it possible to select periods of increase or decrease in the insolation sums during a year in Poland. In order to select areas of approximate insolation conditions during vegetation a correlation matrix of insolation sums from 21 meteorological stations and a method of the cluster analysis were used. In the whole country 5 areas were selected: I - the Seaside Area, II - the Central and Western Area, III - the Area of Małopolska Upland, IV - the Eastern Area, V - the Area of the Upper Vistula and the San Rivers.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmienność usłonecznienia rzeczywistego w Polsce
usłonecznienie, rozkład przestrzenny, czasowy, trendy, regiony
Podstawę opracowania stanowiły wyniki pomiarów dekadowych lub miesięcznych sum usłonecznienia rzeczywistego z trzech okresów pomiarów: 1952-2001 - 7 stacji meteorologicznych IMGW, 1966-2000 - 6 stacji oraz 1971-2000 - 46 stacji. Zmienność warunków heliograficznych oparto na analizie statystycznej sum rocznych, miesięcznych i dekadowych z wybranych stacji meteorologicznych. Obliczono współczynniki trendu liniowego dekadowych i miesięcznych sum usłonecznienia, co pozwoliło na wydzielenie okresów wzrostu lub spadku sum usłonecznienia w ciągu roku na terenie kraju. W celu wydzielenia obszarów o największych zwišzkach sum usłonecznienia rzeczywistego w ciepłej porze roku, zastosowano macierz korelacji sum usłonecznienia z 21 stacji meteorologicznych oraz metodę analizy skupień. Na terenie kraju wydzielono 5 obszarów: I Nadmorski, II Środkowy i Zachodni, III Wyżyny Małopolskiej, IV Wschodni, V Górnej Wisły i Sanu.br>
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top