Influence of conditioning treatments on moisture content of powdered material and pellets
 
 
More details
Hide details
1
Departament of Machine Operation in Food Industry, University of Life Sciences, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(3), 737-745
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Results of conditioning treatments of some fodder materials on the moisture content of resulting material before pelleting and after it are presented in the study. A strong linear relationship was observed, both between temperature of treatments and steam pressure, and the resulting moisture of powdered material (R = 0.994). Average moisture ranged from 15.19 to 22.03%. It was observed, for a majority of the materials under study, that steam conditioning results in lower moisture level of material obtained after pelleting in comparison when the procedures using addition of water were employed only. For the two compared treatments, the average moisture of pellets ranged from 13.51 to 18.43% for steam conditioning, and from 10.23 to 21.22% for water addition.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ warunków kondycjonowania na wilgotność materiału sypkiego i granulatu
kondycjonowanie, granulowanie, wilgotność materiału sypkiego, wilgotność granulatu
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu warunków kondycjonowania surowców paszowych na wilgotność materiału po obróbce hydrotermicznej oraz wilgotność granulatu otrzymywanego w wyniku stosowania różnych metod kondycjonowania. Wykazano istnienie bardzo silnej liniowej zależności zarówno pomiędzy temperaturą kondycjonowania jak i ciśnieniem pary a wilgotnością materiału po kondycjonowaniu parowym (R = 0,994). Średnie wartości wilgotności wahają się w przedziale od 15,19 do 22,03%. Stwierdzono, iż kondycjonowanie parowe, w przypadku większości badanych surowców, zapewnia uzyskanie granulatu o niższej wilgotności po wyjściu z matrycy niż kondycjonowanie z dodatkiem wody. Uzyskane średnie wartości tego parametru zawierają się w przedziale od 13,51 do 18,43% dla kondycjonowania parowego i od 10,23 do 21,22% dla kondycjonowania z dodatkiem wody.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top