Usefulness of humification number in studies of the state of secondary transformation as compared to water holding capacity, against selected physico-chemical properties of mucks
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(3), 553-563
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the study was to adapt the humification number as an index of the state of secondary transformation of organic soils in comparison to the water holding capacity index, W1. The study was performed on 14 muck formations, characterized by different surface charge and surface area values. The relationship between W1 and the humification number Hz was found. The results obtained indicate that simultaneous application of both indexes provides a better characterisation of the state of secondary transformation of organic soils.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przydatność liczby humifikacji do oceny stopnia zmurszenia w porównaniu ze wskaźnikiem chłonności wodnej na tle wybranych właściwości fizykochemicznych murszy
mursz, współczynnik chłonności wodnej, liczba humifikacji, powierzchnia właściwa, całkowity ładunek powierzchniowy
Stopień przeobrażenia torfu oceniano metodą chemiczną, wyznaczając tzw. liczbę humifikacji Hz. Badaniami objęto 14 utworów murszowych. Analizowano przydatność liczby humifikacji, jako wskaźnika stopnia zmurszenia, w porównaniu ze współczynnikiem chłonności wodnej (W1), w odniesieniu do powierzchni właściwej i wielkości całkowitego ładunku powierzchniowego murszy. Stwierdzono istnienie zależności między parametrami Hz i W1. Liczba humifikacji Hz wydaje się być dobrym wskaźnikiem intensywności zmian chemicznych zachodzących podczas wtórnej humifikacji. Równoległe stosowanie obu wskaźników pozwala na pełniejszą ocenę stopnia zmurszenia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top