Comparison of soil thermal conductivity obtained by two models and measured by a thermo-time domain reflectometry probe
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
Acta Agroph. 2003, 2(3), 651–661
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents an evaluation of methods for the calculation of soil thermal conductivity on the basis of comparison of the thermal conductivity measured by a Thermo-TDR probe and calculated from the statistical-physical model and de Vries' model. The comparisons of soil thermal conductivity values obtained from the models showed a fairly good agreement with the values measured.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie przewodnictwa cieplnego gleby wyznaczonego z dwóch modeli i zmierzonego termo-reflektometryczną sondą pomiarową
przewodnictwo cieplne gleby, model statystyczno-fizyczny, model de Vriesa, sonda termo-reflektometryczna (Termo-TDR)
W pracy przedstawiono porównanie przewodnictwa cieplnego gleby otrzymanego z modelu statystycznego, modelu de Vriesa i zmierzonego przy użyciu termo-reflektometrycznej sondy pomiarowej (Termo-TDR). Wykazano, że na podstawie podstawowych cech fizycznych gleby, tj. składu granulometrycznego (lub mineralogicznego), zawartości materii organicznej, gęstości i wilgotności gleby za pomocą statystyczno-fizycznego modelu, można wyznaczać przewodnictwo cieplne gleb z zadawalającą dokładnością, bez konieczności ich mierzenia i dodatkowych kalibracji modelu dla poszczególnych gleb. Model de Vriesa pozwalał oszacować przewodnictwo cieplne gleby z podobną dokładnością jak model statystyczno-fizyczny, jednak wymagał on dodatkowej kalibracji o empiryczne dane.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125