Comparison of soil thermal conductivity obtained by two models and measured by a thermo-time domain reflectometry probe
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(97 - 3), 651-661
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents an evaluation of methods for the calculation of soil thermal conductivity on the basis of comparison of the thermal conductivity measured by a Thermo-TDR probe and calculated from the statistical-physical model and de Vries' model. The comparisons of soil thermal conductivity values obtained from the models showed a fairly good agreement with the values measured.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie przewodnictwa cieplnego gleby wyznaczonego z dwóch modeli i zmierzonego termo-reflektometryczną sondą pomiarową
przewodnictwo cieplne gleby, model statystyczno-fizyczny, model de Vriesa, sonda termo-reflektometryczna (Termo-TDR)
W pracy przedstawiono porównanie przewodnictwa cieplnego gleby otrzymanego z modelu statystycznego, modelu de Vriesa i zmierzonego przy użyciu termo-reflektometrycznej sondy pomiarowej (Termo-TDR). Wykazano, że na podstawie podstawowych cech fizycznych gleby, tj. składu granulometrycznego (lub mineralogicznego), zawartości materii organicznej, gęstości i wilgotności gleby za pomocą statystyczno-fizycznego modelu, można wyznaczać przewodnictwo cieplne gleb z zadawalającą dokładnością, bez konieczności ich mierzenia i dodatkowych kalibracji modelu dla poszczególnych gleb. Model de Vriesa pozwalał oszacować przewodnictwo cieplne gleby z podobną dokładnością jak model statystyczno-fizyczny, jednak wymagał on dodatkowej kalibracji o empiryczne dane.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top