The relation between agrometeorological factors and the potato crop yields in different regions of Poland
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, University of Agriculture, ul. Papieża Pawła VI nr 3, 71-469 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(2), 339–350
 
KEYWORDS
ABSTRACT
On the basis of the data gathered by the Research Centre for Varieties of Cultivated Plants (COBORU) of the Central Statistical Office and the Institute of Meteorology and Water Management in the period of 24 years (1972-1995) the influence of agrometeorological factors on potato crop yields in different parts of Poland was estimated, both in experimental research and in the production. The thermal conditions of the air in May, in August and in the period from 11th July to 10th August, the precipitation conditions in the following periods: 21st March-10th May, 21st April -30th June, 11th August-30th September, and also the extreme levels of soil moisture in the period from 21st June to 20th August expressed by means of the Wug index, had the largest influence on the potato crop yields. A larger effect of the moisture conditions than the thermal ones were observed in nearly all the examined provinces. Thermal factors were more significant only in Malopolska, Mazovian and Lublin provinces. Similar results were obtained in the experimental conditions in which region IV that of the largest influence of the air temperature on the potato crop yields, corresponded on the whole, to a part of the area of the Mazovian, Lublin and Lodz provinces. The contribution of agrometeorological factors to variability of the potato crop yields in experimental conditions varied from about 20% in the south-western part of Poland to 60% in the mid-eastern part, whereas in the production conditions it varied from about 40% in the southern part of the country to nearly 80% in the north-western part.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Czynniki agrometeorologiczne a plony ziemniaka w różnych rejonach Polski
ziemniak, czynniki agrometeorologiczne, doświadczalnictwo, produkcja, rejony Polski
Na podstawie zebranych w okresie 24 lat (1972-1995) materiałów Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Instytutu Mete-orologii i Gospodarki Wodnej oceniono zależność plonów ziemniaka od czynników agrometeorolo-gicznych w różnych rejonach kraju zarówno w doświadczalnictwie, jak i produkcji. Największy wpływ na wielkość plonowania ziemniaka miały warunki termiczne powietrza: w maju, w sierpniu oraz w okresie 11VII-10VIII, warunki opadowe w okresach: 21III-10V, 21IV-30VI i 11VIII-30IX, a także ekstremalne stany uwilgotnienia gleby w okresie 21VI-20VIII, wyrażone wskaźnikiem Wug. Większy wpływ warunków wilgotnościowych niż termicznych udowodniono prawie we wszystkich analizo-wanych województwach. Jedynie w województwach: małopolskim, mazowieckim i lubelskim większą rolę odgrywały czynniki termiczne. Podobne wyniki uzyskano w warunkach doświadczalnych, w których rejon IV o największym wpływie temperatury powietrza na plony ziemniaka w generalnym zarysie odpowiadał części powierzchni województw m.in.: mazowieckiemu, lubelskiemu i łódzkiemu. Udział czynników agrometeorologicznych w zmienności plonów ziemniaka w warunkach doświadczalnych kształtował się od około 20% w południowo-zachodniej części kraju i wzrastał do 60% w środkowo-wschodniej, natomiast w warunkach produkcyjnych wahał się od około 40% w południowej części kraju do blisko 80% w północno-zachodniej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125