Accumulation of dry mass in primary stage of growth as determinant of the reaction of maize hybrids to fertilization methods and term of sowing
 
 
More details
Hide details
1
Department of Plant and Soil Cultivation, University of Agriculture, ul. Mazowiecka 45/46, 60-623 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(2), 361-372
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the research, conducted in the years 2000-2003, was to examine the effect of maize fertilization method on the initial growth of maize. Two methods of fertilization were applied: broadcasting and in rows simultaneously with sowing. The effectiveness of the fertilization methods was studied in three sowing terms and on three maize varieties of different earliness. The row application of ammonium phosphate increased the dry mass of one plant as well as the yield of dry mass of plants in the phase of 4-5 leaves, in comparison to broadcast fertilization. The starting fertilization increased the dry mass of one plant and the yield of dry mass in the phase of 4-5 leaves, in all the terms of sowing. Dry mass of one plant and yield of dry mass in the phase of 4-5 leaves increased with delay of term of sowing from 12th April till 10th May.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Gromadzenie suchej masy w początkowym okresie wzrostu jako wyznacznik reakcji mieszańców kukurydzy na sposób nawożenia i termin siewu
nawożenie startowe, terminy siewu, odmiany kukurydzy
Celem badań, przeprowadzonych w latach 2000-2003, było określenie wpływu sposobu nawożenia na początkowy wzrost kukurydzy. Stosowano dwa sposoby nawożenia: rzutowo i rzędowo jednocześnie z siewem nasion. Skuteczność sposobów nawożenia badano w trzech terminach siewu i na trzech odmianach o różnej wczesności. Rzędowa aplikacja fosforanu amonu zwiększała suchą masę 1 rośliny oraz plon suchej masy roślin w fazie 4-5 liści, w porównaniu do nawożenia rzutowego. Nawożenie startowe zwiększało suchą masę 1 rośliny i plon suchej masy w fazie 4-5 liści, we wszystkich terminach siewu. Masa roślin i ich plon w fazie 4-5 liści wzrastały w miarę opóźniania terminu siewu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top