The influence of crop canopy cultivation method on yielding of two varieties of spring triticale
 
More details
Hide details
1
University of Life Sciences in Lublin Faculty of Herbology and Techniques of Plant Cultivation ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
2
State High School of Technology and Economics in Jarosław ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
 
 
Acta Agroph. 2014, 21(1), 107-115
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The field experiment was carried out in the years 2007-2009 on a farm located in the locality of Rozborz, municipality of Przeworsk. It was located on brown soil classified as good wheat complex and valuation class II. Two varieties of spring triticale: Wanad and Gabo were tested. The experiment included three ways of cultivating the crop: mechanical cultivation - harrowing during the phase of needling and also in the 4-5 leaves stage of spring triticale development; mechanical and chemical care – harrowing during the phase of needling and in the 4-5 leaves stage of spring triticale, with additional use of plant protection products; chemical care by only the use of plant protection agents. The Wanad variety was characterised by higher yielding stability than the Gabo variety. The methods of canopy care had the strongest and significant effect on changes in the height of the plants, the cast of ears and in the yield of grain per unit area, whereas, they did not have any significant effect on the basic components of yield structure. The highest grain yield was obtained in the conditions of the chemical care application.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ sposobu pielęgnowania łanu na plonowanie dwóch odmian pszenżyta jarego
pszenżyto jare, pielęgnowanie łanu, plon ziarna, elementy struktury plonu
Badania polowe prowadzono w latach 2007-2009 w gospodarstwie rolnym położonym we wsi Rozborz, gmina Przeworsk. Zlokalizowano je na glebie brunatnej zaliczanej do  klasy bonitacyjnej II i kompleksu pszennego dobrego. Badano dwie odmiany pszenżyta jarego: Wanad i Gabo. W eksperymencie uwzględniono trzy sposoby pielęgnowania łanu: mechaniczne, które polegało na bronowaniu w fazie szpilkowania i w fazie 4-5 liści pszenżyta jarego; mechaniczno-chemiczne – bronowanie w fazie szpilkowania i w fazie 4-5 liści pszenżyta oraz dodatkowe stosowanie środków ochrony roślin; chemiczne z zastosowaniem tylko środków ochrony roślin. Pszenżyto odmiany Wanad charakteryzowało się większym plonem ziarna w porównaniu z odmianą Gabo. Sposoby pielęgnowania łanu w największym stopniu, istotnie zmieniały wysokość roślin, obsadę kłosów i plon ziarna na jednostce powierzchni. Największy plon ziarna uzyskiwano w warunkach stosowania pielęgnacji chemicznej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top