Effect of 15N fertilisation on the yielding and phosphorus and sulphur contents in east-ern galega (Galega orientalis Lam.) and soil
 
More details
Hide details
1
Faculty of Soil Science and Agricultural Chemistry University of Life Sciences and Humanities in Siedlce ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
 
Acta Agroph. 2014, 21(1), 97-106
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A three-year field experiment was conducted in the experimental site belonging to the Siedlce University of Natural Sciences and Humanities. Nitrogen 15N at 10.3% enrichment was applied in the form of 15(NH4)2SO4 at the amount of 1.66 g per 1 m2 in early spring. In each year of the study three cuts of the test plant were harvested at the stage of budding. The total content of P and S in the plant and soil was determined by emission spectrophotometr with inductively coupled plasma (ICP – AES). The uptake of phosphorus and sulphur with the yield of the test plant was then calculated. Under the conditions of 15N application there was a reduction in the yield and in phosphorus content in the biomass of successive cuts of eastern galega and in the subsequent years of the study, and a reduction of phosphorus and sulphur uptake with the yield. The sulphur content increased in the consecutive cuts with respect to the first cut. In the subsequent years of the study decreased levels of phosphorus and sulphur were assayed in the soil.          
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany w plonowaniu, zawartości fosforu i siarki w rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.) i w glebie w warunkach stosowania 15N
nawożenie 15 N, rutwica wschodnia, Plon, fosfor, siarka, pobranie P i S z plonem rutwicy, gleba
Trzyletnie doświadczenie polowe przeprowadzono na polu  doświadczalnym należącym do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Azot 15N o wzbogaceniu 10,3 at % stosowano w formie 15(NH4)2SO4 w ilości 1,66g na 1 m2 wczesną wiosną. W każdym roku badań zbierano trzy pokosy rośliny testowej w fazie pąkowania. Zawartość fosforu i siarki w roślinie testowej i w glebie oznaczono metodą ICP-AES na spektrofotometrze emisyjnym z plazmą wzbudzaną indukcyjnie. Następnie obliczono pobranie fosforu i siarki z plonem rośliny testowej. W warunkach stosowania 15N wystąpiło zmniejszenie plonu, zawartości fosforu w biomasie kolejnych pokosów rutwicy wschodniej i w kolejnych latach badań oraz zmniejszenie pobrania fosforu i siarki z plonem. Zawartość siarki zwiększała w pierwszego kolejnych pokosach rutwicy. W kolejnych latach badań oznaczano w glebie mniejszą zawartość fosforu i siarki.    
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top