The influence of blanching on selected mechanical properties of sweet corn kernel
 
More details
Hide details
1
Departament of Agricultural Machinery, University of Agriculture, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin
 
Acta Agroph. 2004, 4(2), 449–457
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the research was to determine an influence of blanching corn cobs on selected mechanical properties of kernel. The mechanical properties were determined during separation, penetration and pressing tests on the universal testing machine Instron 6022. The machine also enabled the determination of energy consumption at cutting, penetration and pressing. The measurements were taken for the loading head’s movement speed 50 mm.min-1 and its loading 100 N. The obtained tests results were compared to the control group, i.e. the cobs which were not blanched. The analysis of tests results showed that blanching significantly influenced the loss of the kernel’s mechanical properties and energy consumption. This process brought about a drop in cutting force average by 25%, in penetration force by 15%, in pressing force by 23%, in cutting energy by 14% penetration energy by 17% and pressing energy by 4%. Both during the kernel cutting test and after its separation no extract leakage was noticed. The separated kernel was characterized by smooth and equal cut-off surface and there was no mass loss.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ blanszowania na wybrane właściwości mechaniczne ziarna kukurydzy cukrowej
kukurydza cukrowa, Ziarno, blanszowanie, właściwości mechaniczne
Celem badań było określenie wpływu blanszowania kolb kukurydzy na wybrane właściwości mechaniczne ziarna. Właściwości mechaniczne zostały określone na podstawie testów cięcia, penetracji i ściskania na uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej Instron 6022. Maszyna ta umożliwiła także wyznaczenie poboru energii cięcia, penetracji i ściskania ziarna. Pomiary przeprowadzono przy prędkości przemieszczania głowicy obciążającej 50 mm∙min-1 i obciążeniu 100 N. Uzyskane wyniki badań odnoszono do próby kontrolnej, którą stanowiły kolby nie poddane blanszowaniu. Analiza wyników badań wykazała, że blanszowanie wpłynęło istotnie na zmniejszenie wartości cech mechanicznych ziarna i poboru energii. Proces blanszowania spowodował obniżenie siły cięcia ziarna średnio o 25%, siły penetracji o 15% i siły ściskania o 23% oraz energii cięcia o 14%, energii penetracji o 17% i energii ściskania o 4%. Zarówno w czasie testu cięcia ziarna, jak i po jego oddzieleniu nie zauważono wycieku ekstraktu. Odcięte ziarno charakteryzowało się gładką i równą powierzchnią cięcia oraz brakiem ubytków masy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125