Lake zonality influence on species diversity formation of Gastrotricha
 
 
More details
Hide details
1
Department of Zoology, University of Podlasie, ul. B. Prusa 12, 08-110 Siedlce
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(2), 441-447
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research was carried out in 1994-2000 from spring till autumn, in a mesotrophic Lake Piaseczno situated in the Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland. The Shannon-Wiener species diversity index H’ was determined for the studied lake zones, and fauna similarity was calculated on the basis of the homogeneity index [15]. In the lake, 37 species of Gastrotricha were found. In bottom sediments of littoral with sublittoral 22 species were abundant, and on submerged vegetation 20 species. In the psammon zone of the lake 11 species were found. The lowest value of H’ was obtained for bottom sediments in the profundal zone of the lake (1.49). The most separate Gastrotricha fauna is abundant in bottom sediments of lake profundal, for which similarity with the rest of the lake zones amounts to 9.9-27.3%. In the lake eudominants (D > 10,0%) there were 10 species of Gastrotricha. Total dominance of eudominants in individual lake zones varied from 34.1% (shore) to 82.1% in lake profundal. The research carried out allows the completion of the autecological characteristics of the following species: Ch. macrochaetus and Ch. disiunctus which were previously found mainly on peat bogs and which appeared to be common eurytopic species. But Ch. similis and L. squamata are mainly lacustrine species.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ strefowości jeziora na kształtowanie się różnorodności gatunkowej Gastrotricha
brzuchorzęski, skład gatunkowy, dominacja
Badania prowadzono od wiosny do jesieni w latach 1994-2000 w mezzotroficz-nym jeziorze Piaseczno, położonym na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Dla badanych stref jeziora podano wskaźnik różnorodności gatunkowej H’, a podobieństwo fauny wyliczono na podstawie współ-czynnika homogeniczności [15]. W jeziorze stwierdzono łącznie 37 gatunków brzuchorzęsków. W osadach dennych litoralu z sublitoralem występowały 22 gatunki, na roślinności 20, a w strefie psammonu jeziornego 11 gatunków Gastrotricha. Najniższą wartość H’ uzyskano dla osadów dennych w strefie profundalu jeziora (1,49). Najbardziej odrębna fauna występuje w strefie profundalu, dla którego podobieństwo z fauną pozostałych stref wynosi od 9,9-27,3%. Eudominan-tami (D>10,0%) w jeziorze było 10 gatunków brzuchorzęsków. Łączna dominacja eudominantów w poszczególnych strefach jeziora wahała się od 34,1% (obrzeże) do 82,1% w profundalu. Przeprowadzone badania pozwalają uzupełnić charakterystykę autekologiczną następujących gatunków: Chaetonotus macrochaetus i Ch. disiunctus, stwierdzane wcześniej głównie na torfowiskach, okazały się pospolitymi gatunkami eurytopowymi, natomiast Ch. similis i Lepidodermella squamata są gatunkami głównie jeziornymi.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top