The effect of the number of winter wheat kernels in a spikelet on the statistical distribution of kernel thickness
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(3), 661-667
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper contains results of investigation of the influence of the number of kernels in a spikelet on the statistical distribution of kernel thickness in heads of two wheat cultivars: Kris and Zyta. Kris yielding four kernels per spikelet and Zyta three. Asymmetry and two-modality of statistical distributions of kernel thickness was analysed for the 3rd and/or 4th and 1st and 2nd kernels in spikelets of both cultivars. In asymmetric distributions, right mean deviation characterizes the variability of the biggest kernels – 1st and 2nd, while left mean deviation charac-terizes the variability of the remaining kernels. The two measures of result dispersion (left and right deviation) characterize the distribution of kernel thickness of the tested cultivars and permit more precise evaluation by the method of analysis of variance.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ liczby ziarniaków w kłosku na kształt rozkładu statystycznego grubości ziarna pszenicy ozimej
pszenica ozima, kłosek, grubość ziarniaków, rozkłady asymetryczne
Praca zawiera wyniki badań nad wpływem liczby ziarniaków w kłosku na kształt rozkładu statystycznego grubości ziarna w kłosach dwóch odmian pszenicy ozimej: Kris i Zyta. Odmiana Kris plonuje czterema ziarniakami w kłoskach, a Zyta – trzema. Przeanalizowano asymetrię i dwumodalność rozkładów statystycznych grubości trzecich i czwartych oraz pierwszych i drugich ziarniaków w kłoskach obu odmian. W rozkładach asymetrycznych odchylenie średnie, prawostronne ocenia zmienność największych ziarniaków – pierwszych i drugich, a odchylenie średnie, lewostronne – zmienność pozostałych ziarniaków. Dwie miary rozproszenia wyników (odchylenie prawostronne i lewostronne) charakteryzują asymetryczność rozkładów grubości ziarniaków badanych odmian i pozwalają na bardziej precyzyjne ich oszacowanie metodą analizy wariancji.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top