The effect of high temperature in the period of flowering on growth, development and yielding of yellow lupine
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Poland
 
 
Acta Agroph. 2012, 19(4), 825-834
 
KEYWORDS
ABSTRACT
  The researches were conducted in the climatic chamber and in the greenhouse of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute in Puławy, in Mitscherlich pots filled with a mixture of soil and sand in the amounts of 5 and 2 kg, respectively. The first  experimental  factor was  the variety of lupine: Legat – determinate genotype and Polo – indeterminate genotype. The second factor was air temperature in the period of lupine flowering and pod setting: optimal (night/day: 14/24oC) and raised (night/day: 18/30oC). It was found that high temperature at flowering caused  a change in the course of some phonological phases of yellow lupine. Plants which were growing at increased temperature considerably earlier ended flowering and began pods setting, as well as ripened some days earlier than plants which grew at optimal air temperature. Exposure of plants to the high temperature conditions caused an increase of plants height and a reduction of leaf area and vegetative organs weight. Both varieties of yellow lupine which were included in the researches were characterised by similar content of chlorophyll in leaves, and high temperature significantly decreased its value. Lupine var. Legat (determinate genotype) produced lower mass of vegetative and generative organs than plants var. Polo (indeterminate genotype). High temperature at flowering had a negative effect on seed yield value, however this concerned the Legat variety to a greater degree than the Polo variety. The decrease of seed yield of yellow lupine which grew at higher air temperature conditions was a consequence of lower number of pods and seeds per plant and significant decrease of 1000 seeds weight.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wysokiej temperatury w okresie kwitnienia na wzrost, rozwój i plonowanie łubinu żółtego
łubin żółty, odmiana, wysoka temperatura, powierzchnia liści, SPAD (Soil Plant Analysis Development), rozwój roślin, plonowanie, struktura plonu
Badania prowadzono w komorach klimatycznych i hali wegetacyjnej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w wazonach Mitscherlicha zawierających mieszaninę 5 kg ziemi ogrodowej i 2 kg piasku. Czynnikiem I rzędu była odmiana łubinu żółtego: Legat – typ samokończący i Polo – typ tradycyjny. Natomiast czynnikiem II rzędu była temperatura powietrza w okresie kwitnienia i zawiązywania strąków: optymalna (noc: 14oC, dzień: 24oC) oraz podwyższona (noc: 18oC, dzień: 30oC). Stwierdzono, że wysoka temperatura w okresie kwitnienia powodowała zmianę przebiegu niektórych faz fenologicznych łubinu żółtego. Rośliny rosnące w warunkach podwyższonej temperatury znacznie wcześniej kończyły kwitnienie i rozpoczynały zawiązywanie strąków oraz dojrzewały o kilka dni wcześniej niż rośliny rosnące w optymalnej temperaturze powietrza. Umieszczenie roślin w warunkach wysokiej temperatury powodowało zwiększenie wysokości roślin oraz redukcję powierzchni liści i masy organów wegetatywnych. Obydwie uwzględnione w badaniach odmiany łubinu żółtego charakteryzowała podobna zawartość chlorofilu w liściach, a wysoka temperatura istotnie obniżała wartość tego składnika. Rośliny łubinu odmiany Legat – typ samokończący, wytwarzały mniejszą masę organów wegetatywnych i generatywnych niż rośliny odmiany Polo – typ tradycyjny. Wysoka temperatura w okresie kwitnienia wpływała ujemnie na wielkość plonu nasion łubinu, w większym stopniu dotyczyło to odmiany Legat niż odmiany Polo. Obniżka plonu nasion łubinu żółtego rosnącego w warunkach podwyższonej temperatury powietrza w okresie kwitnienia była konsekwencją mniejszej liczby strąków na roślinie i liczby nasion z rośliny oraz istotnego zmniejszenia masy 1000 nasion.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top