The effect of haplic phaeozem and leptic podzol properties on sorption of lead and cadmium in soil
 
More details
Hide details
1
Agrarian University, Department of Ecology and Biology, Dublyany, Lviv State, Ukraine
 
2
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(1), 137-142
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The effect of soil acidity, organic matter, ortho-phosphate and clay content on sorption of lead and cadmium was studied for Haplic Phaeozem and Leptic Podzol. Adsorption isotherms of lead exhibited relatively low differences between the soils whereas higher differences were noted for cadmium, especially at high concentrations. Stronger immobilization of both heavy metals occurred in Haplic Phaeozem.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ właściwości gleby na sorpcję ołowiu i kadmu w glebie
zanieczyszczenie gleby, ołów, kadm, izotermy adsorpcji
Badano wpływ wybranych właściwości gleb Haplic Phaeozem and Leptic Podzol na zdolności tych gleb do immobilizacji ołowiu i kadmu. Porównano kwasowość, zawartość materii organicznej, fosforanów, frakcji iłu mających wpływ na zdolność gleb do wiązania kadmu i ołowiu. Porównanie izoterm adsorpcji kadmu i ołowiu na glebach potwierdziły znacznie silniejszy efekt immobilizacji obu metali ciężkich w glebie Haplic Phaeozem niz Leptic Podzol.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top