The relation between soil heat flux and solar radiation
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(1), 121-135
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents an analysis of daily courses of heat flux density in bare soil in relation to global solar radiation intensity, as well as the relationship between sums of positive soil heat flux values (directed into soil) and daily sums of solar radiation (separately and together with standard meteorological elements). The observational materials were collected during 42 days without precipitation in May-July periods on the experimental fields at Felin near Lublin. It was found that the ratio of soil heat flux into soil to solar radiation values changed during a day in a distinctive way and was higher in the morning (with maximum about 0.25-0.3) than in the afternoon. However, the ratio of sum of positive soil heat flux to sum of solar radiation on examined days ranged from 0.09 to 0.29 (on average 0.18). Obtained linear regression equation describing the sums of heat flux into soil as a function of solar radiation sums (with determination coefficient 0.67) appeared to be insufficiently useful for the estimation of the soil heat flux sum.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
O relacji między strumieniem ciepła w glebie a promieniowaniem słonecznym
strumień ciepła w glebie, całkowite promieniowanie słoneczne, dni bezopadowe
W oparciu o wyniki pomiarów przeprowadzonych podczas 42 dni bezopadowych w okresie wiosenno-letnim na polach doświadczalnych w Felinie koło Lublina analizowano przebiegi dzienne gęstości strumienia ciepła w glebie bez roślin w relacji do natężenia całkowitego promieniowania słonecznego, a także związek między sumami dodatnich wartości strumienia ciepła w glebie (wnikającego do niej w ciągu dnia) a sumami dobowymi promieniowania słonecznego i podstawowymi elementami meteorologicznymi. Stwierdzono, że stosunek wartości strumienia ciepła wnikającego do gleby do wartości promieniowania słonecznego zmienia się w przeciągu dnia w charakterystyczny sposób, jest większy w godzinach przedpołudniowych (z maksimum rzędu 0,25-0,3) niż popołudniowych, natomiast stosunek sumy dodatnich wartości strumienia ciepła w glebie do sumy promieniowania słonecznego kształtował się w rozpatrywanych dniach między 0,09 a 0,29 (średnio wynosił 0,18). Otrzymane równanie opisujące zależność między ilością ciepła wnikającego do gleby podczas dnia a sumą promieniowania słonecznego (wsp. determinacji 0,67) trudno jednak uznać za wystarczająco użyteczne do szacowania tych sum strumienia ciepła w glebie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top