The content of selected elements in biomass of Miscanthus sacchariflorus and in soil at diverse doses of nitrogen
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Science and Plant Nutrition, University of Podlasie ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
 
Acta Agroph. 2010, 15(2), 315-322
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the field experiment the influence of fertilization with fresh waste activated sludge applied at varied rates as well as mineral fertilizers (NPK) on the content of selected elements (P, K, Ca, Mg, Na, S, Fe, Mn) in the biomass of Miscanthus sacchariflorus and in soil taken in the third and fourth experimental year was studied. The content of selected elements in the biomass of Miscanthus sacchariflorus plant and soil were determined with the ICP-AES (plasma-atomic emission spectrometry) method after mineralisation of samples by the ,,dry combustion” method in a muffle furnance. The content of determined elements in the biomass of Miscanthus harvested in the third year was higher than in the fourth year of cultivation, with the exception of phosphorus. The influence of the doses of waste activated sludge and mineral fertilizers on the content of selected elements was negligible. The application of fertilizers caused that the content of determined elements in the biomass of Miscanthus harvested in the fourth year of cultivation from those objects was lower that in biomass harvested from the control object. The content of determined elements (P, K, Ca, Mg, Na, S, Fe, Mn) in the soil taken from differential objects after the third and fourth year of cultivation of Miscanthus decreased in comparison to the content of those elements determined in the soil before starting the experiment.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość wybranych pierwiastków w biomasie trawy Miscanthus sacchariflorus i w glebie pod wpływem różnych dawek azotu
trawa Miscanthus sacchariflorus, wybrane pierwiastki, nawożenie, osad ściekowy
W doświadczeniu polowym badano wpływ różnych dawek świeżego osadu ściekowego i dla porównania nawożenia mineralnego (NPK) na zawartość wybranych pierwiastków (P, K, Ca, Mg, Na, S, Fe i Mn) w biomasie trawy Miscanthus sacchariflorus i w glebie, w III i IV roku ekspe-rymentu. Zawartość ogólną pierwiastków w testowanej trawie oraz glebie (po zbiorze) oznaczono metodą ICP – AES (atomowej spektrometrii emisyjnej, z plazmą wzbudzoną indukcyjnie), po mineralizacji próbek ,,na sucho”, w piecu muflowym. Stwierdzono średnio większą zawartość badanych pierwiastków w biomasie trawy zebranej w III, niż w IV roku doświadczenia, za wyjątkiem fosforu. Nie zanotowano jednoznacznego wpływu nawożenia na gromadzenie się analizowanych pierwiastków w badanej roślinie. W IV roku uprawy stwierdzono mniejszą zawartość analizowanych pierwiastków w trawie nawożonej, w porównaniu z trawą nie nawożoną. W glebie, z poszczególnych obiektów nawozowych, po IV roku uprawy miskanta cukrowego zanotowano zmniejszenie się zawartości badanych pierwiastków, w porównaniu z glebą przed założeniem doświadczenia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top