The comparison of results of measurements of meteorological elements, obtained by the classical method and the automatic station, used for the calculation of the heat balance components for spring wheat
 
More details
Hide details
1
Department of Mathematics, Wrocław University of Environmental and Life Sciences ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
 
2
Institute for Environmental Development and Protection, Wrocław University of Environmental and Life Sciences pl. Grunwaldzki 24, 50-356 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(1), 61-72
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The introduction of a novel, automated method of the meteorological data collection, has triggered multiple problems. The measurements gained from the automatic station have been added to the existing long-term sequence results obtained by the classical equipment. The question arises whether those new measurement sequences are homogenous. Another difficulty is how to model various processes with the use of measurements performed by the classical (standard) equipment and those based on the automatic methods. To answer these questions, the authors have analyzed the differences between the ten-day values of three selected meteorological parameters: air temperature, actual vapour pressure and vapour pressure deficit, gained by the standard method and from the automatic station. The investigation was based on the ten-day values obtained from the Agro- and Hydrometeorology Observatory in Wrocław-Swojec in the period 2000-2006. The results have revealed the statistically significant differences between the data coming from the classical and automatic station. The study contains also the analysis of heat balance components measured with the use of classical methods and by the automatic station.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie wyników pomiarów elementów meteorologicznych uzyskanych metodą klasyczną i za pomocą stacji automatycznej wykorzystywanych do obliczania składowych bilansu cieplnego pszenicy jarej
temperatura powietrza, ciśnienie pary wodnej, składowe bilansu cieplnego
Wprowadzenie nowej, zautomatyzowanej metody uzyskiwania danych meteorologicznych stwarza wiele problemów. Do istniejących, często kilkudziesięcioletnich ciągów pomiarowych, uzyskanych przyrządami klasycznymi, zostają dołączone pomiary wykonane za pomocą stacji automatycznej. Powstaje pytanie, czy tak utworzone nowe ciągi pomiarowe są jednorodne. Innym problemem jest modelowanie różnych procesów z wykorzystaniem pomiarów wykonanych przyrządami klasycznymi (standardowymi) i według stacji automatycznej. Aby rozwiązać wskazane problemy, autorzy pracy analizują różnice pomiędzy wartościami dekadowymi trzech wybranych elementów meteorologicznych: temperatury powietrza, ciśnienia pary wodnej oraz niedosytu wilgotności powietrza otrzymanych metodą klasyczną i ze stacji automatycznej. Badania przeprowadzono wykorzystując wartości dekadowe wyników pomiarów w Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii Wrocław-Swojec w okresie 2000-2006. Wyniki wykazały statystycznie istotne różnice pomiędzy danymi pochodzącymi ze stacji klasycznej i automatycznej. Praca zawiera również analizę wartości składowych bilansu cieplnego wyznaczonych na podstawie danych mierzonych przyrządami klasycznymi i za pomocą stacji automatycznej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top