Influence of moisture level of chipped stems of willow Salix viminalis L. on the granu-lometric composition of chips obtained
 
More details
Hide details
1
Department of Mechanical Engineering and Agrophysics, Agricultural University ul. Balicka 120, 30-149 Cracow
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(1), 49-60
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main purpose of the study was evaluation of the influence of moisture content of chipped stems of the willow Salix viminalis L. on the granulometric composition of chips acquired in the process of stem fragmentation. The statistical material used in analysis was gathered directly from the willow plantation fields of the Faculty of Production and Power Engineering. The study showed that the fraction of longer chips grows with increase in the moisture level of chipped stems. Analysing the results of the study and the requirements concerning willow chips for fuel it can be concluded that the optimum moisture level of chipped stems should be less than 30%.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wilgotności rozdrabnianych pędów wierzby Salix viminalis L. na skład granulometryczny uzyskiwanych zrębków
skład granulometryczny, biomasa, wierzba
Celem pracy było określenie wpływu zmian wilgotności rozdrobnionych pędów wierzby Salix viminalis L. na skład granulometryczny uzyskiwanych zrębków. Materiał do badań pozyskiwany był z plantacji wierzby położonej przy Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki. Przeprowadzone badania wskazują, iż wraz ze wzrostem wilgotności zrębkowanych pędów wzrasta udział frakcji zrębków dłuższych. Analizując wyniki badań oraz wymogi jakościowe stawianych zrębkom opałowym, można stwierdzić, że optymalna wilgotność zrębkowanych pędów, powinna wynosić poniżej 30%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top