Preliminary estimation of selected gas exchange parameters connected with photosyn-thesis in respect of yielding of energetic grasses from Miscanthus genus in the first year following planting
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(1), 73-81
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Presented paper is concerned with the influence of photosynthesis process under the field conditions on yielding of grasses from Miscanthus genus. Experiments were conducted in random block design in three replications and two locations. The first experiment was located in the field of the Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences, in Poznań, and the second was situated in the field of the Bioenergia Company in Elbląg. Experimental material consisted of six genotypes from the genus Miscanthus differed in yielding. The aim of the study was to evaluate the influence of selected gas exchange parameters on yielding of different Miscanthus genotypes and, additionally, to examine the genotype x environment interaction for those factors. The parameters measured were the following: photosynthesis rate (Pn), transpiration rate (E), stomatal conductance (GS), internal CO2 concentration (Ci). The set of analysed gas exchange parameters also included photosynthetic water use efficiency (WUE) and instantaneous photosynthetic water use efficiency (WUEI). The gas exchange parameters were measured using a gas exchange system (CIRAS-2). On each test plot the measurements were conducted in the middle part of the third and fourth youngest leaves of five randomly chosen plants. The results showed huge genotype-related variability of analysed genotypes in relation to gas exchange parameters, and especially to photosynthesis rate (Pn) and transpiration rate (E) with the photosynthetic water use efficiency (WUE). A significant interaction between genotype and environment was observed in relation to the examined parameters. The correlations between yield of biomass and gas exchange parameters were significant.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wstępna ocena głównych parametrów wymiany gazowej związanych z fotosyntezą w odniesieniu do plonowania traw energetycznych z rodzaju Miscanthus w pierwszym roku uprawy
Miscanthus sinensis, Miscanthus x giganteus, fotosynteza, interakcja genotyp x środowisko, parametry wymiany gazowej, plon biomasy, wskaźnik wykorzystania wody
Praca dotyczy badań nad wpływem przebiegu fotosyntezy w warunkach polowych na plonowanie wysokich traw energetycznych z rodzaju Miscanthus. Doświadczenie założono w układzie bloków losowanych kompletnych w trzech powtórzeniach i w dwóch lokalizacjach. Pierwsza to pole doświadczalne Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, druga to pole doświadczalne Firmy Bioenergia z Elbląga. Materiał do badań stanowiły klony sześciu różnych genotypów miskanta, różniących się plonowaniem. Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu wymiany gazowej na plonowanie analizowanych form miskanta oraz zbadanie pod tym względem interakcji genotyp x środowisko. Pomiary parametrów wymiany gazowej związanych z fotosyntezą wykonano przenośnym analizatorem wymiany gazów w podczerwieni typu CIRAS-2. Były to następujące parametry: intensywność fotosyntezy (Pn), transpiracja (E), przewodnictwo szparkowe (Gs) oraz stężenie międzykomórkowego dwutlenku węgla (Ci). Ponadto na podstawie ilorazu intensywności fotosyntezy do transpiracji wyznaczono fotosyntetyczny współczynnik wykorzystania wody (WUE) i chwilowy fotosyntetyczny współczynnik wykorzystania wody (WUEI). Dla każdego poletka doświadczalnego wykonano pomiar na środkowej części trzeciego i czwartego najmłodszego liścia pięciu losowo wybranych roślin. Badania wykazały dużą zmienność genetyczną między badanymi genotypami w odniesieniu do analizowanych parametrów wymiany gazowej, głównie dotyczyło to intensywności fotosyntezy (Pn) i transpiracji (E), a tym samym również współczynnika wykorzystania wody (WUE). Stwierdzono także istotną interakcję genotyp x środowisko dla badanych genotypów pod względem wymienionych parametrów fotosyntezy a ponadto stwierdzono również istotną korelację między plonem biomasy a tymi parametrami.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top