RESEARCH PAPER
Thermodynamics of soil processes
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-06-09
 
 
Acta Agroph. 2001, (48), 133–139
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the possibility of application of the thermodynamic laws for the description of accumulation processes as well as mass and energy transfer in the soil-plant-atmosphere system with special consideration of the phenomena in the soil and for the analysis of the rheological soil properties.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Termodynamika procesów glebowych
agrofizyka, termodynamika, fizyka gleby
W pracy przedstawiono możliwości zastosowania praw termodynamiki do opisu procesów akumulacji oraz przenoszenia masy i energii w systemie gleba-roślina-atmosfera, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk zachodzących w glebie oraz do analizy właściwości reologicznych gleby.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125