Technological value of different varieties of rapeseed developed for bio-diesel
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
2
Deparment of Chemics, Agricultural University, ul. Akademicka 13, 20-290 Lublin
 
3
Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica”S.A., ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(4), 1017-1030
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Conducted research showed that oil content in rapeseed in not fixed at a constant level, for a given variety, and evolves with the seeds ripening and thereafter. The seeds reach maximum content of oil upon achieving optimal maturity, while any delay in harvest decreases the oil content. Significant variations in the composition of fatty acids confirm that weather conditions are crucial parameters determining final quality of oil contained in the seeds (notably different weather conditions in the final stage of seed ripening in 2001, compared to those of 2002). Another very important and relevant factor affecting the composition of fatty acids was the date of the harvest. Accelerated harvest had a definitely negative impact, irrespective of variety and the year under analysis. All the examined varieties showed significant variance in the composition of fatty acids. Fatty acid composition of the “Contakt” variety indicates perfect application of procured oil in frying and petroleum (bio-diesel), as it features low level of poly-unsaturated acids and is rich in content of mono-unsaturated oleic acid. Such a situation should be encouraging for breeders to conduct research on development of new varieties for two purposes:
  • developing varieties for consumption – with high content of EUFA (Essential Unsaturated Fatty Acids).
  • developing varieties for bio-diesel – with high content of SAFA (Saturated Fatty Acids) and oleic acid.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wartość technologiczna nasion różnych odmian rzepaku ozimego przeznaczonych na biopaliwa
rzepak ozimy, odmiana, termin zbioru, tłuszcz, kwasy tłuszczowe
Przeprowadzone badania wykazały, że poziom zawartości tłuszczu w nasionach nie jest cechą stałą, dla danej odmiany, lecz ulega on zmianie zarówno w czasie dojrzewania jak i po uzyskaniu przez rośliny pełnej dojrzałości Maksymalna ilość tłuszczu występuje w nasionach w okresie dojrzałości optymalnej, a opóźnienie zbioru pociąga za sobą spadek jego zawartości. Znaczne różnice w składzie kwasów tłuszczowych wskazują, że na ten decydujący o jakości oleju w nasionach rzepaku wskaźnik wpływają głównie czynniki pogodowe (zdecydowanie odmienny przebieg pogody podczas końcowej fazy dojrzewania nasion w 2001 w porównaniu do roku 2002). Drugim bardzo ważnym i istotnym czynnikiem wpływającym na profil kwasów tłuszczowych był termin zbioru. Zbyt wczesny zbiór wpływał zdecydowanie niekorzystnie niezależnie od odmian, jak i lat badań. Badane odmiany wykazały znaczne zróżnicowanie pod względem profilu kwasów tłuszczowych. Skład kwasów tłuszczowych odmiany Contakt wskazuje, że jej olej może być doskonały zarówno do smażenia, jak i do celów paliwowych (na „biodiesel”). Posiada bowiem w swoim składzie małą ilość kwasów wielonienasyconych oraz dużo jednonienasyconego kwasu oleinowego. Taka sytuacja powinna mobilizować hodowców do prowadzenia badań nad nowymi odmianami w dwu kierunkach:
  • Hodowla odmian na cele jadalne – z dużą ilością NNKT (Niezbędnych Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych),
  • Hodowla odmian ukierunkowanych na biodiesel (z dużą ilością kwasów nasyconych i kwasu oleinowego).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top