Technological properties of sugar beet produced in modified fertilisation technology
 
More details
Hide details
1
Faculty of Agricultural Machinery, University of Life Sciences ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(1), 31-40
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents an estimation of the effect of a modified system of fertilisation of sugar beets on the content of saccharose, technological yield of sugar, index of alkalinity, and the theoretical yield of sugar. The experiments were conducted in two stages (two years) on three farms. Better technological properties were obtained on the area under the modified system of fertilisation (lower doses of nitrogen, fertilisation with microelements, fertiliser doses selection based on analyses of the soil). The strongest significant effect on the parameters under study was that of the meteorological conditions, but a significant effect of cultivars and of the technological level of sugar beet cultivation was also observed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości technologiczne surowca buraczanego produkowanego w zmodyfikowanej technologii nawożenia
burak cukrowy, właściwości technologiczne, systemy nawożenia
W pracy przedstawiono ocenę wpływu modyfikacji systemu nawożenia buraków cukrowych na zawartość sacharozy, technologiczny plon cukru, współczynnik alkaliczności i teoretyczny wydatek cukru. Doświadczenie prowadzono w dwu etapach (dwu latach) w trzech gospodarstwach. Uzyskano lepsze właściwości technologiczne na obszarze o zmodyfikowanym nawożeniu (niższe dawki azotu, nawożenie mikroelementami, dobór dawek nawozów oparty na analizach gleby). Największy, istotny wpływ na badane parametry miały warunki meteorologiczne ale zarejestrowano także istotny wpływ odmiany i poziomu technologicznego uprawy buraków.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top