RESEARCH PAPER
Physical assessment of sour cherries utility for mechanical harvest
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (37), 199-207
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Suitability of cherries cultivars for machine harvesting is mainly connected with physical characteristic of fruit and plant. The development of satisfactory harvesting methods is greatly influenced by the mechanical properties of the product. In this study, the mechanical properties of sour cherries were developed using methods and equipment elaborated by authors. Mechanical parameters at different tests: compression, penetration and tension were determined with 6022 lnstron device at 10 mm/min of crosshead move. Puncture test was applied on cherry fruit and the force-deformation curve at flesh compression up to the break of skin was noticed Łutówka, Kelleris 16, Nefris and North Star cherries, hand-picked with stalk, for this study were used. Fruits were harvested at commercial maturity. The mean values of force at skin damage differ the maturity stage of cherry only for large indenter. Highest value of compression force equal 6.48 N for Kelleris 16 cultivar indicates this cultivar as a proper for mechanical harvest. The significantly lower force (1.72 N) observed at detachment for Nefris cherry shoves weakest resistance on vibration. Elaborated tests performed on cherry fruit should be proper in the estimation of mechanical strength of sour cherries and its variability of fruit quality.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Fizyczna ocena wiśni w aspekcie ich przydatności do zbioru mechanicznego
wiśnie, właściwości fizyczne, zbiór mechaniczny
Przydatność odmian wiśni do mechanicznego zbioru jest głównie związana z właściwościami mechanicznymi owoców i poznanie ich jest niezbędne przy opracowaniu zadawalającej metody zbioru. W badaniach fizycznych właściwości wiśni zastosowano metody oraz oprzyrządowanie opracowane przez autorów. Testy ściskania, penetracji i rozciągania wykonano przy prędkości przesuwu głowicy 10 mm/min, stosując maszynę wytrzymałościową Instron model 6022. Wiśnie przekłuwano, rejestrując wykres siła-przemieszczenie, aż do momentu przebicia skórki. Do badań zbierano owoce (z szypułką) o dojrzałości handlowej wiśni odmian: Łutówka, Kelleris 16, Nefris i North Star. Siła rejestrowana w teście penetrometrycznym różnicuje stan dojrzałości wiśni tylko podczas przebicia skórki penetrometrem o największej średnicy. Najwyższa wartość siły dla odmiany Kelleris 16, równa 6,48 N rejestrowana podczas ściskania wskazuje na możliwość zbioru mechanicznego tej odmiany. Istotnie niższa wartość siły (1,72 N) podczas wyrywania szypułki owoców odmiany Nefris wskazuje na ich najniższą odporność na otrząsanie. Opracowane testy umożliwiają ocenę wytrzymałości mechanicznej wiśni oraz zróżnicowanie dojrzałości i ich jakości.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top