RESEARCH PAPER
Causes of mechanical damage to bean seeds during harvest
 
More details
Hide details
1
Zakład Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Poland
 
 
Publication date: 2022-05-09
 
 
Acta Agroph. 2006, 1(130), 1-65
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This work presents information concerning problems related to mechanized harvesting of beans, primarily in the aspect of causes of mechanical damage to seeds in the course of bean harvest operations. On the basis of the author’s own studies and of review of literature, the author begins with an analysis of the anatomical and physical features of bean seeds in the aspect of their resistance to mechanical damage under dynamic loads. Next, he presents factors affecting the occurrence of damage to seeds in the process of threshing, as well as characteristics of thresher units used for navy and snap bean threshing. In the assessment of seed resistance to mechanical damage impact loads were primarily taken into consideration, due to the character of operation of threshing units. The effect of geometrical dimensions of seeds, the mass, and the point of force application were analysed. Also analysed was the occurrence of damage with relation to such factors as the speed and multiplicity of impacts, seed moisture, and the material of the impacting element. The work presents also the technologies of bean harvest and an analysis of factors determining the occurrence of seed damage during threshing. It was found that seed damage occurring in the course of threshing depends primarily on the design features of the thresher unit, perimeter speeds of threshing drums, and seed moisture content. The author presents adaptations of beater- and cog-type thresher units of combine harvesters. The adaptations consisted primarily in increasing the screening capacity of thresher unit concaves and in the application of rubber elements in threshing drums. Good bean threshing effects were obtained for a multi-drum finger-type thresher unit (3% – damage to seeds, 2% – non-threshed seed residue). In the work the author presents also thresher units for snap bean grown for dry seeds.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przyczyny powstawania uszkodzeń mechanicznych nasion fasoli podczas zbioru
fasola, uszkodzenia nasion, omłot, cechy fizyczne, obciążenia dynamiczne
Praca zawiera informacje dotyczące problemów związanych z mechanicznym zbiorem fasoli głównie z uwzględnieniem przyczyn powstawania mechanicznych uszkodzeń nasion w czasie zbioru tej rośliny. Na podstawie badań własnych i przeglądu literatury dokonano w pierwszej kolejności analizy cech anatomicznych i fizycznych nasion fasoli w aspekcie ich odporności na uszkodzenia mechaniczne w warunkach obciążeń dynamicznych. Następnie przedstawiono czynniki wpływające na powstawanie uszkodzeń nasion w procesie omłotu, oraz charakterystyki zespołów młócących do omłotu fasoli zwyczajnej i szparagowej. Przy ocenie odporności nasion na uszkodzenia mechaniczne brano pod uwagę głównie obciążenia udarowe z uwagi na charakter pracy zespołów młócących. Przeanalizowano wpływ wymiarów geometrycznych nasion, ich masy i miejsce przyłożenia siły. Analizowano również powstawanie uszkodzeń w zależności od takich czynników jak prędkość i krotność uderzeń, wilgotność nasion oraz rodzaj materiału elementu udarowego. W pracy przedstawiono technologie zbioru fasoli oraz przeanalizowano czynniki decydujące o powstawaniu uszkodzeń nasion w czasie omłotu. Stwierdzono, że uszkodzenia nasion powstałe w procesie omłotu fasoli zależą głównie od cech konstrukcyjnych zespołu młócącego, prędkości obwodowych bębnów młócących i wilgotności nasion. Przedstawiono adaptacje cepowych i zębatych zespołów młócących kombajnów zbożowych. Polegały one głównie na zwiększeniu przesiewalności klepisk oraz na stosowaniu elementów gumowych w bębnach młócących. Dobre efekty omłotu fasoli uzyskano wielobębnowym palcowym zespołem młócącym (3% – uszkodzenia nasion, 2% – niedomłot). W pracy zaprezentowano również zespoły młócące do fasoli szparagowej uprawianej na suche nasiona.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top