Study on the possibility of obtaining malt from grain of selected cereals
 
More details
Hide details
1
Faculty of Technology and Apparatus for Chemical and Food Industry, University of Technology and Life Sciences, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(3), 813-823
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents a study on the influence of continuous moisturizing of grain on its enzymatic activity. Grains of wheat and rye with high falling number were studied, as well as grain of barley. The process of moisturizing was conducted up to the moment grains when the grain germinated. Changes in grain moisture were measured in the course of the process of grain moisturizing. At the end of the process of moisturizing, the grain was subjected to the same treatment as in the production of malts. In the obtained malt the diastatic power and basic chemical components were determined. Although grain with high falling number was used in the study, the obtained malts were characterised by good diastatic power. It was observed that rye grain absorbed water much faster compared to barley and wheat. Certain losses were noted in the level of starch and proteins, and a slight increase in the level of reducing sugars in the course of germination. The activity of amylase enzymes in the grain was low, while after the process of germination high values of diastatic power were obtained, indicating strong stimulation of those enzymes. Under the effect of moisturizing and the resultant increase in grain moisture there was an increase in the activity of amylase enzymes in the grain.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania możliwości pozyskiwania słodu z ziarna wybranych zbóż
nawilżanie, słodowanie, liczba opadania, enzymy amylolityczne
W pracy badano wpływ ciągłego nawilżania ziarna na jego aktywność enzymatyczną. Badania przeprowadzono na ziarniakach pszenicy, żyta i jęczmienia. Proces nawilżania prowadzono do momentu skiełkowania ziarna. W trakcie nawilżania oznaczano zmiany jego wilgotności. Po zakończonym procesie nawilżania z ziarnem postępowano tak jak przy produkcji słodów. W otrzymanym słodzie oznaczono siłę diastatyczną oraz podstawowe składniki chemiczne. Pomimo użycia do badań ziarna o wysokiej liczbie opadania otrzymane słody charakteryzowały się dobrą siłą diastatyczną. Zaobserwowano, że żyto w porównaniu z jęczmieniem i pszenicą dużo szybciej wchłaniało wodę. Stwierdzono występowanie pewnych strat skrobi i białka oraz nieznaczny wzrost zawartości cukrów redukujących podczas kiełkowania. Aktywność enzymów amylolitycznych w ziarnie była niska, natomiast po procesie kiełkowania uzyskano wysokie wartości siły diastatycznej, świadczące o silnym uaktywnieniu tych enzymów. Pod wpływem nawilżania i związanym z tym wzrostem wilgotności aktywność enzymów amylolitycznych w ziarnie rosła.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top