Influence of changes in land use on respiration and dehydrogenase activity of soils de-rived from loess
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(3), 801-811
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The examinations were carried out on samples of soils derived from loess, representing diversified land use areas: cultivated, fallow lands, voluntary afforesting, scheduled afforestation aimed at re-naturalisation of post-arable objects. In soil samples measurements of grain size distribution, pH in KCl, Corg content, CO2 release and dehydrogenase activitiy were carried out. The following phenomena were observed – a reduction in the biological activity of the soils in period of 3 and 5 years after abandoning cultivation, an increase in biological activity indicators with entering of the tree flora to the post arable areas, and increasing dehydrogenase activity in re-naturalised objects in relation to those remaining in cultivation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zróżnicowanego użytkowania gleb wytworzonych z lessu na aktywność respiracyjną i dehydrogenaz
gleby wytworzone z lessu, renaturyzacja, wydzielanie CO2, aktywność dehydrogenaz
Przeprowadzono badania na próbkach gleb wytworzonych z lessów reprezentujących obszary o zróżnicowanym użytkowaniu: pola uprawne, odłogi, samorzutne zadrzewienia i planowe zalesienia mające na celu renaturyzację obiektów porolnych. W pobranych próbkach wykonano pomiar uziarnienia, pH w KCl, zawartości Corg, wydzielania CO2 i aktywności dehydrogenaz. Stwierdzono zmniejszenie aktywności biologicznej gleb w okresie 3 i 5 lat po zaniechaniu uprawy i jej wzrost wraz z samorzutnym wkraczaniem roślinności drzewiastej, oraz zwiększenie aktywności dehydrogenaz na obszarach poddawanych renaturyzacji w stosunku do pozostających w uprawie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top