Surface properties of roots of selected mono and dicotyledonous plants, determined with water vapour and nitrogen adsorption-desorption methods
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(4), 1015-1026
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Two monocotyledonous plants (wheat cv. Lanca and barley cv. Ars) and two dico-tyledonous plants (rape cv. Star and white mustard) were studied. The plants were grown in a nutrient solution prepared according to Marshner and Romheld (1983), at pH = 7 and at 23 ± 10C at 16 h/8 h day/night regime induced whit sodium lamps. The surface area and adsorption energy of the plant roots were determined from water vapour and nitrogen adsorption data. From experimental adsorption isotherms, the surface areas and energetic character of the root samples were calculated using the Aranowicz adsorption theory. Surface areas and average adsorption energy determined for nitrogen were smaller than those estimated by the use of water vapour. The nitrogen as adsorbate better differentiated the surface areas of mono and dicotyledonous plants (larger values for dicotyledonous plants).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości powierzchniowe korzeni wybranych roślin jednoliściennych i dwuliściennych, oznaczane metodą adsorpcji-desorpcji pary wodnej i azotu
korzenie roślin jedno i dwuliściennych, specyficzna powierzchnia właściwa, energia adsorpcji azotu i pary wodnej
W badaniach wykorzystano materiał korzeniowy roślin jednoliściennych (pszenica jara Lanca, jęczmień jary Ars) i roślin dwuliściennych (rzepak jary Star, gorczyca biała Nakielska) Wzrost i rozwój roślin odbywał się w kulturach wodnych o pH = 7, przy ściśle kontrolowanym składzie pożywki (Marshner i Remhold), w cyklu dobowym 16h nocy/8h dnia, w temperaturze 23oC (dzień) i 16oC (noc). Izotermy adsorpcji-desorpcji wyznaczano dwoma adsorbatami; parą wodną i azotem. Powierzchnie właściwe materiału korzeniowego, funkcję rozkładu energii adsorpcji i średnią jej wartość, wyznaczano w oparciu o teorię adsorpcji Aranowicza. Powierzchnie właściwe badanego materiału korzeniowego oznaczane azotem (tzw. swobodne) były mniejsze od powierzchni właściwych oznaczanych parą wodną (tzw. pozornych), podobnie jak średnie energie adsorpcji. Wielkości powierzchni właściwej wyznaczanych azotem bardziej różniły się w obrębie obu grup badanych korzeni roślin jedno i dwuliściennych (większe u roślin dwuliściennych).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top