Shrinkage and mechanical properties of defrosted strawberries dried by convective, vacuum and convective-vacuum methods
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Faculty of Food Science, SGGW – Warsaw University of Life Sciences ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2014, 21(2), 193-204
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The mechanical properties are among the most important indicators of the quality of food. They are the most important criteria for acceptance of the raw material by the consumer. Texture of fruits and vegetables is affected by the drying process – closely related to the composition and structure of cell walls – and its parameters. Research material for the study was strawberries of the variety SengaSengana. Axial shrinkage in the vertical plane was determined by linear measurements for 4 strawberries before drying and for the same strawberries after drying, using an electronic caliper. The mechanical properties of dried strawberries were analysed by compression tests (compression curves and maximum compression force). The test was carried out on texture analyser TA-TX2 2i (Stable Micro Systems). In this paper three methods of strawberry drying: convection, vacuum, convection-vacuum in various temperatures are presented. It was found that the largest shrinkage appears in convection drying and the lowest in vacuum drying. Increase of vacuum and convection drying temperature caused lower shrinkage. The curves of maximum compression and the compressive force showed that convection dried strawberries and convection-vacuum dried strawberries are more crisp and hard than strawberries dried by the convection method which are characterised by the lowest values ​​of compression force.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Skurcz i właściwości mechaniczne rozmrożonych truskawek suszonych metodą kon-wekcyjną, próżniową i konwekcyjno-próżniową
truskawki, metody suszenia, temperatura suszenia, skurcz, krzywe ściskania, maksymalna siła ściskania
Właściwości mechaniczne są istotnym wskaźnikiem jakości żywności. Są uważane za jeden z najważniejszych kryteriów dotyczących akceptacji surowca przez konsumentów. Na teksturę owoców i warzyw ma wpływ proces suszenia – ściśle związany ze składem i strukturą ścian komórkowych – oraz jego parametry. Materiał do badań stanowiły truskawki odmiany Senga Sengana. Osiowy skurcz w płaszczyźnie pionowej oznaczano metodą liniową dla 4 truskawek przed suszeniem i dla tych samych truskawek po suszeniu, z wykorzystaniem suwmiarki elektronicznej. Właściwości mechaniczne suszonych truskawek analizowano metodą ściskania (krzywych ściskania i maksymalną siłą ściskająca).Test przeprowadzono na analizatorze tekstury TA-TX2 2i (Stable Micro Systems). W artykule przedstawiono badania, których zakres pracy obejmował wysuszenie truskawek trzema metodami konwekcyjnie, próżniowo, konwekcyjnie-próżniowo w różnych wariantach temperatur. Stwierdzono, że największy skurcz suszarniczy występuje w suszach konwekcyjnych, a najmniejszy w próżniowych. W przypadku suszenia próżniowego oraz konwekcyjnego wzrost temperatury suszenia spowodował uzyskanie mniejszego skurczu. Z krzywych ściskania oraz wartości maksymalnej siły ściskania wynika, że truskawki suszone metodą konwekcyjna oraz konwekcyjno-próżniową są bardziej chrupkie i twarde niż truskawki suszone konwekcyjnie, które charakteryzują się najniższymi wartościami siły ściskania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top