The effect of freezing conditions of leek storage on the level of thawing effluent
 
 
More details
Hide details
1
Department of Hotel and Tourism Management, Gdynia Maritime University, ul. Morska 83, 81-225 Gdynia
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(1), 191-196
 
KEYWORDS
ABSTRACT
. The study was undertaken to check the effect of freezing conditions of storing leek on the level of the thawing effluent. Research material was divided into three parts, each of them was stored in other conditions of freezing, at constant temperature of –25°C and –18°C, and at temperature varying from –25°C to –18°C, applying a 48-hour series of change. The amount of the thawing effluent was determined prior to cold storage and in 4-week series, through twenty-four weeks of storage. The said determiniations consisted in the measurement of the amount of effluent by placing frozen leek on a funnel, at room temperature. The measurements were made after three hours. An increase was observed in steady level of the thawing effluent depending on the time of cold storage. The biggest dynamics of increase in the thawing effluent was observed in the case of leek that was stored in conditions of varying temperature, whereas the smallest dynamics was achieved at the constant temperature of –25°C. The research showed that the level of effluent from thawing leek is influenced both by the rate of freezing and the time of cold storage, and by the stability of the storage temperature as well.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zamrażalniczych warunków przechowywania pora na wielkość wycieku rozmrażalniczego
zamrożone warzywa, fluktuacja temperatury przechowywania, wyciek rozmrażalniczy
W pracy podjęto badania dotyczące wpływu zamrażalniczych warunków prze-chowywania pora na wielkość wycieku rozmrażalniczego. Materiał badawczy przechowywano w tempe-raturze stałej –25°C i –18°C oraz w temperaturze zmiennej od –25°C do –18°C z 48 godzinnym cyklem zmiany. Wielkość wycieku rozmrażalniczego oznaczono przed przechowywaniem oraz w cyklu cztero-tygodniowym przez dwadzieścia cztery tygodnie przechowywania. Oznaczenie polegało na pomiarze objętości wycieku pora umieszczonego na lejku, w stanie zamrożonym, w temperaturze pokojowej. Pomiaru dokonywano po trzech godzinach. Stwierdzono stały wzrost wielkości wycieku rozmrażalniczego w raz z czasem przechowywania. Największą dynamiką wzrostu wycieku rozmrażalniczego charakteryzował się por przechowywany w warunkach fluktuacji temperatury, najmniejszą zaś w temperaturze stałej –25°C. Przeprowadzone badania wykazały, że na wielkość wycieku rozmrażanego pora wpływa zarówno szybkość zamrażania jak i czas przechowywania oraz stałość temperatury przechowywania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top