Spring cereals and fallow as forecrops of winter wheat and winter barley
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Production and Experimenting, University of Technology and Life Sciences, ul. Kordeckiego 20E, 85-225 Bydgoszcz
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(2), 349-356
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the years 2002-2005, at the Experiment Station of the Faculty of Agriculture at Mochełk, a two-factor field experiment was performed to define and to compare the forecrop value of spring cereals: barley, oat, wheat, triticale and fallow for winter forms of wheat and barley. To evaluate the main effects and the interactive effect of forecrops on the yielding components and the grain yield of winter cereals, irrespective of the variation in the research years, there was used a mixed model of the analysis of variance and the Tukey significance test. The variation in the winter wheat and winter barley characters over years and as affected by the forecrops was evaluated with the coefficient of variation. Winter wheat reacted to the forecrop more strongly that winter barley, yielded best on the stand after oats, and worst – after triticale and wheat. These forecrops, however, did not differentiate the yield of winter barley. Winter wheat yield was more stable over the years than winter barley. The least variable yields of both winter barley and winter wheat were recorded on the stand after spring wheat. The forecrop value of fallow for both winter cereal species was low and similar to the forecrop value of spring forms of triticale and wheat.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zboża jare i ugór jako przedplony pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego
zboża jare, pszenica ozima, jęczmień ozimy, ugór, przedplon
W latach 2002-2005 w Stacji Badawczej Wydziału Rolniczego w Mochełku przeprowadzono dwuczynnikowe doświadczenie polowe, którego celem było określenie i porównanie wartości przedplonowej zbóż jarych: jęczmienia, owsa, pszenicy, pszenżyta oraz ugoru dla ozimej formy pszenicy i jęczmienia. Do oceny efektów głównych i interakcyjnego oddziaływania przedplonów na elementy plonowania oraz plon ziarna zbóż ozimych, niezależnie od zmienności w latach badań, wykorzystano mieszany model analizy wariancji i test istotności Tukeya. Zmienność cech pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego w latach oraz pod wpływem przedplonów oceniono współczynnikiem zmienności. Pszenica ozima silniej niż jęczmień ozimy reagowała na przedplon, najlepiej plonowała w stanowisku po owsie, a najgorzej po pszenżycie i pszenicy. Przedplony te nie różnicowały natomiast plonu jęczmienia ozimego. Pszenica ozima plonowała bardziej stabilnie w latach niż jęczmień ozimy. Najmniej zmienne plony, zarówno jęczmienia ozimego jak i pszenicy ozimej, były w stanowisku po pszenicy jarej. Wartość przedplonowa ugoru dla obu gatunków zbóż ozimych była mała i zbliżona do wartości przedplonowej jarych form pszenżyta i pszenicy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top