Crop sequence and environment-friendly weed control methods versus weed bio-diversity in faba bean fields
 
More details
Hide details
1
Department of Agriculture Systems, University of Warmia and Mazury, pl. Łódzki 3, 10-718 Olsztyn
 
2
Department of Agrotechnology and Crop Management, University of Warmia and Mazury, ul. Oczapowskiego 8/103, 10-719 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(2), 357-371
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Abstract. Weed infestation of faba bean grown in four four-course rotations, with a different proportion and position of this crop in the crop-rotation, was studied under conditions of mechanical and integrated (mechanical + undersown Brassica juncea ssp. juncea) weed control. Weed individual number and biomass provided a basis for calculating the indices of species diversity, evenness and domination. Relationships between the features of weed communities were also determined. The communities were compared based on coefficients of similarity. The integrated weed control was found to be equally effective as mechanical. Weed control methods had no effect on the examined features of weed communities (weed individual number, weed biomass, species diversity, evenness and domination), whereas the position of faba bean in the rotation affected weed abundance and biomass as well as modified the values of some biological indices. There was a strong positive correlation between the indices of species diversity, evenness and domination based on weed abundance and biomass. However, from the agricultural perspective, biomass-based indices seem to be more reliable. There-fore, it is recommended to conduct further studies involving multiple comparisons.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Następstwo roślin i proekologiczne sposoby regulacji zachwaszczenia a bioróżnorodność chwastów w bobiku
bobik, płodozmian, proekologiczne sposoby regulacji zachwaszczenia, zbiorowiska chwastów, wskaźniki biologiczne
Badano zachwaszczenie bobiku uprawianego w czterech 4-polowych płodozmianach z różnym jego udziałem i umiejscowieniem w płodozmianie oraz mechaniczną i integrowaną (zabiegi mechaniczne + wsiewka gorczycy sarepskiej) pielęgnacją zasiewów. Na podstawie liczby osobników poszczególnych gatunków chwastów i wytworzonej przez nie biomasy obliczono wskaźniki różnorodności, równomierności i dominacji gatunkowej. Ustalono zależności między cechami zbiorowisk. Zbiorowiska porównano też za pomocą współczynników podobieństwa. Pielęgnacja integrowana okazała się tak samo skuteczna w regulacji zachwaszczenia bobiku, jak pielęgnacja mechaniczna. Rodzaj pielęgnacji nie wpływał na badane cechy zbiorowisk chwastów, zaś sposób umiejscowienia bobiku w płodozmianie różnicował liczbę chwastów i ich biomasę, a także zmieniał wartości niektórych wskaźników biologicznych. Wykazano silny dodatni związek między wskaźnikami liczonymi na bazie liczby osobników i biomasy chwastów. Z rolniczego punktu widzenia bardziej miarodajne wydaje się oparcie na biomasie. Postuluje się zatem wykonanie większej liczby porównań i opracowań w tym względzie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top