Spectral properties of propyl gallate in organic solvents and in eterogeneous environment
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, Agricultural University, ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-637 Poznań
 
2
Department of Biochemistry and Food Analysis, Agricultural University, ul. Mazowiecka 48, 60-623 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(1), 39-48
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The spectral properties of propyl gallate (PG) in water, organic solvents, micelles and lipid vesicles were investigated. In homogenous solvents the positions of fluorescence and absorption maxima of PG depend on the solvent nature. In protic solvents the emission maximum is red shifted and Stokes shift is higher compared to aprotic solvents. In sodium dodecyl sulphate, SDS, micelles partition of PG between bulk water and micellar phase was observed. In lipid vesicles the observed spectral shift and fluorescence quenching experiments with iodide and acrylamide suggest that PG is located in the hydrophilic part of the phospholipid bilayer where it may act as an aqueous phase antioxidant.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Własności spektralne galusanu propylu w rozpuszczalnikach organicznych i w środowisku heterogenicznym
antyutleniacz, micela, liposom, fluorescencja, DPPC, lecytyna
Przeprowadzono pomiary własności spektroskopowych galusanu propylu (PG) w wodzie, rozpuszczalnikach organicznych, micelach i liposomach. Położenie maksimum absorpcji i fluorescencji zależy od natury rozpuszczalnika. W protycznych rozpuszczalnikach maksimum emisji jest przesunięte w stronę czerwonej części widma oraz przesunięcie Stokesa jest większe w porównaniu do rozpuszczalników aprotycznych. W miceli siarczanu dodecylu sodu (SDS) obserwuje się rozdział PG pomiędzy faza wodną a micelarną. W liposomach obserwowane przesunięcie maksimum fluorescencji oraz pomiary wygaszania fluorescencji z wygaszaczami jodkiem potasu oraz akrylamidem wskazują, że PG lokuje się w hydrofilowej części membrany lipidowej. PG w tym położeniu w membranie może funkcjonować jako antyutleniacz.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top