RESEARCH PAPER
Habitat diversity of some lakes in the Lublin Polesie Region
 
More details
Hide details
1
Department of Hydrobiology and Ichtiobiology, University of Agriculture, Akademicka 13 str. 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-01-05
 
 
Acta Agroph. 2002, (67), 7-13
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Investigations were carried out on nine trophically and morphometrically differentiated Polesie Lubelskie lakes. A planimetric method was used by comparing 1:25 000 maps made on the basin of air photographs taken 1992. A percentage depth arrangement, percentage share or various types or littoral in the total lake girth and percentage share or different types or land use in the total lake girth were analyzed. The result obtained varied and depended on trophic status of the lakes investigated.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Różnorodność siedliskowa wybranych jezior Polesia Lubelskiego
różnorodność siedliskowa, jeziora, litoral, Polesie Lubelskie
Badaniami objęto trzy grupy jezior zróżnicowanych morfometrycznie i troficznie. Analizę różnorodności siedliskowej przeprowadzono w oparciu o: procentowy rozkład głębokości, udział poszczególnych typów litoralu w ogólnym obwodzie jeziora oraz udział różnych typów użytkowania ziem i na obwodzie jeziora. Obliczeń dokonano metodami planimetrycznymi, posługując się planami batymetrycznymi danych jezior oraz mapami w skali 1:25 000 wykonanymi na podstawie zdjęć lotniczych z 1992 roku. Analiza wykazała znaczne podobieństwa różnorodności siedliskowej w jeziorach o podobnych cechach morfometrycznych i tym samym statusie troficznym. Wskazuje to na istnienie zależności pomiędzy morfometrią jeziora, a zróżnicowaniem jego siedlisk oraz na możliwe interakcje w obrębie takich cech jak: różnorodność siedliskowa – trofia jeziora.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top