RESEARCH PAPER
Phytocoenotic and floristic differentiation among the chosen lake-bog ecosystems of the Wielkopolska Region
 
More details
Hide details
1
Department of Hydrobiology. Adam Mickiewicz University, Marcelińska 4 Str., 60-801 Poznań, Poland
 
 
Publication date: 2021-01-07
 
 
Acta Agroph. 2002, (67), 77-83
 
KEYWORDS
ABSTRACT
There are about 15 systems composed of lakes and bogs in the Wielkopolska region. Most of them are protected as strict reserves due to their unique habitat and floristic characteristics modified by two different processes to they unique: eutrophication and dystrophication in a specific, dynamic equilibrium. The study reported aimed at a phytocoenotic and floristic comparative analysis of four mid-forest lake-bog ecological systems localized in different mesoregions of the Wielkopolskie Lakeland.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Fitocenotyczne i florystyczne zróżnicowanie wybranych ekosystemów wodno-torfowiskowych Wielkopolski
torfowisko, makrofity, zbiorowiska, różnorodność, humusowe, eutroficzne jeziora
Artykuł przedstawia określony na podstawie składu syntaksonomicznego roślinności status ekologiczny 4 ekosystemów jeziorno-torfowiskowych z 3 mezoregionów Pojezierzy Wielkopolski: Pojezierza Gnieźnieńskiego – Jezioro Czarne Duże i Jezioro Czarne Małe, Pojezierza Poznańskiego – Jezioro Skrzynka i Równiny Torzymskiej – Jezioro Popienko. Ekosystemy te charakteryzują się specyficzną roślinnością, której wykształcenie modelowane jest wypadkową procesów dystrofizacji i eutrofizacji. Na badanym terenie zidentyfikowano 49 zbiorowisk z 7 klas. Największą różnorodnością fitocenotyczną charakteryzuje się Jezioro Popienko, natomiast najmniejszą Jezioro Skrzynka, w którym nie stwierdzono zbiorowisk z klas Charetea, Lemnetea minoris i Littorelletea uniflorae. Jezioro Skrzynka wykazywało najbardziej dystroficzny charakter ze względu na duży udział zbiorowisk torfowiskowych tworzących pło otaczające jezioro oraz niewielki udział zbiorowisk szuwarowych. Specyficzną roślinnością charakteryzują się jeziora: Czarne Duże i Czarne Małe ze względu na obecność zbiorowisk unikających zakwaszenia – Cladietum marisci i łąk ramienicowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top