Result stabilization problem when determining repeatability of the oxygen flux measurements in soils
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(98 - 4), 691-706
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The OFD (oxygen flux density) results obtained for 26 soil samples have been presented. The soils studied were representative samples for the South-East part of Poland (brown soil, chernozem, black soil, alluvial soil, muck soil, grey-brown podzolic soil, and rendzina). The soils investigated were saturated or nearly saturated soil solutions. Deposition of substances difficult to identify on the cathode surface during measurement taking was observed. The above substances can mechanically block the electrode surface and undergo oxidation a under low cathode potential in the following replications. Resignation of the replication procedure after electrode installation in the soil should be considered. An increase of the number single measurements followed by the electrodes reinstallation in different site of the same soil should be carried out instead.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Problem stabilizowania się wyników przy określaniu powtarzalności pomiaru strumienia tlenu w glebach
pomiar strumienia tlenu w glebie, ODR, OFD, natlenienie gleby
W pracy przedstawiono wyniki OFD (potencjalnego strumienia tlenu) uzyskane w próbkach przygotowanych z 26 materiałów glebowych różnych gleb mineralnych, reprezentatywnych dla obszaru południowo-wschodniej Polski (gleby brunatne, czarnoziemy, czarne ziemie, mady, murszowe i murszowate, płowe oraz rędziny). Badane próbki były nasycone lub bliskie nasycenia roztworem glebowym. Ustalono, że ze względu na osadzanie się w trakcie pomiarów na katodzie platynowej trudnych do zidentyfikowania substancji, które przy kolejnych powtórzeniach pomiaru mogą mechanicznie blokować powierzchnię platyny lub przy niskich potencjałach utleniać się, należy rozważyć rezygnację z procedury powtarzania wyników po zainstalowaniu elektrod w glebie. Na to miejsce należy przeprowadzić szereg pojedynczych pomiarów w danej glebie/próbce glebowej, każdy po reinstalacji elektrod.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top