Evaluation of the yield of two sweet pepper cultivars in the field in relation to temperature conditions
 
More details
Hide details
1
Department of Vegetable and Medicinal Crops, University of Agriculture, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
 
2
Department of Agrometeorology, University of Agriculture, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(3), 567-575
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents an evaluation of the selected yield parameters of sweet pepper in the years 1994-2003 in relation to monthly mean of air temperature and the sum of effective air temperature in the June-September period. There was no relation between the sum of effective air temperature in the selected months and the whole period of sweet pepper cultivation and the magnitude of the total yield and the marketable yield. However, an important and positive correlation between the sum of effective air temperature of the June-September period and the early marketable yield was proved.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena plonowania dwóch odmian papryki słodkiej w polu w odniesieniu do warunków termicznych
papryka słodka, plonowanie, warunki termiczne
W pracy dokonano oceny wybranych parametrów plonowania papryki słodkiej w latach 1994-2003 w odniesieniu do średnich miesięcznych temperatury powietrza i sumy temperatury efektywnej w okresie czerwiec-wrzesień. Nie wykazano zależności pomiędzy sumą temperatury efektywnej poszczególnych miesięcy oraz całego okresu uprawy papryki a wartością plonu ogółem i handlowego. Wykazano natomiast dodatnią i istotną korelację pomiędzy sumą temperatury efektywnej okresu czerwiec-wrzesień a plonem wczesnym handlowym.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top