RESEARCH PAPER
Agroecological aspects of aeration status of arable soils
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
2
Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin, Poland
 
3
Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, ul. Kraśnicka 102, 20-551 Lublin, Poland
 
4
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Falenty, 05-090 Raszyn, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (32), 3-87
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The monograph contains 4 I figures and I 9 tables. It presents various aspects of agroecological role of oxygen in arable soils. It is based on the review of 73 papers and own experiences of authors of this monograph. There are discussed:
- Conditions of soil oxygenation
- Oxygen indices of soils
- Influence of soil oxygen status on soil processes and plants
- Spatial characteristics of oxydoreduction properties of Polish arable soils
- Example of the complex characterization of oxygen properties of some arable soils in Central Europe.
A new aspect concerning presentation of oxygenation soil parameters in their standarized form and the place of soil aeration status in oxygenology was introduced. The role of soil resistance to reduction processes expressed by t300 and t400 indicates in agriculture and environment practices was shown. A need of further investigations on the agroecological conditions of soil oxygen conditions was proposed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Agroekologiczne aspekty warunków tlenowych gleb ornych
aeracja gleby, oksydoredukcja, procesy glebowe
Monografia zawiera 41 rysunków i 18 tabel. Przedstawia ona różne aspekty agroekologicznej roli tlenu w glebach ornych. Jest oparta o przegląd 73 pozycji literatury oraz własne osiągnięcia autorów tej monografii. Problematyka monografii dotyczy:
Uwarunkowań stanu natlenienia gleb;
Wskaźników natlenienia gleb;
Wpływu stanu natlenienia na procesy glebowe i na rośliny;
Przestrzennej charakterystyki właściwości oksydoredukcyjnych gleb ornych Polski;
Przykładów kompleksowej charakterystyki aeracyjnych właściwości niektórych gleb ornych Europy Centralnej;
Nowych aspektów standaryzacji glebowych parametrów natlenienia oraz miejsca stanu aeracji gleb w oksygenołogii;
Znaczenia wskaźników odporności gleb na redukcję t300 i t400 dla praktyki rolniczej i melioracyjnej;
Propozycji dalszych badań nt. agroekologicznych aspektów natlenienia gleb.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top